Főoldal » Hírek » Elfogták az emberrablók vezérét, fegyház vár rá - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben hár­man elra­bol­ták, meg­fe­nye­get­ték és bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet. 

A Pest Megyei Főügyész­ség 2021. év tava­szán emelt vádat két fel­nőtt­ből és egy fia­tal­ko­rú­ból álló cso­port ellen ember­rab­lás bűn­tet­te, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék az eljá­rás alatt isme­ret­len hely­re távo­zott 29 éves vád­lot­tat csak társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­ben és más bűn­cse­lek­mény­ben mond­ta ki bűnös­nek, és mint külö­nös vissza­esőt 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság a két másik elkö­ve­tőt ugyan­csak társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­ben, illet­ve testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. A fel­nőt­tet 4 év bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a fia­talt pedig 2 év és 6 hónap fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a három vád­lott lakó­he­lyü­kön, egy Pest megyei falu­ban autóz­tak 2018. év kará­csony esté­jén. Ami­kor a sér­tet­tet meg­lát­ták, meg­áll­tak, és a jár­mű­be kény­sze­rí­tet­ték, mert azt fel­té­te­lez­ték, hogy meg tudja nevez­ni azt a sze­mélyt, aki a 29 éves vád­lot­tól szer­szá­mo­kat tulaj­do­ní­tott el. A sér­tet­tet elő­ször szó­ban fenye­get­ték, majd tett­leg bán­tal­maz­ták és halál­lal fenye­get­ték, ha nem vála­szol a kér­dé­sek­re. Mivel a sér­tett nem adott kielé­gí­tő választ, a 29 éves férfi ingat­la­nán lévő kis­mé­re­tű kazán­ház­ba hur­col­ták, ott egy kötél­ből hur­kot dob­tak a nya­ká­ba, és a 3 méter maga­san lévő geren­dá­ra akasz­tást imi­tál­va, 1-1 perc­re fel-felhúzták, a sér­tett ful­la­dás­ro­ha­ma­it elő­idéz­ve. Köz­ben a 29 éves férfi egy bozót­vá­gó kés­sel azzal fenye­get­te a sér­tet­tet, hogy levág­ja az egyik lábát, ha nem neve­zi meg a tol­vajt, illet­ve egy lapát­nyél­lel ütle­gel­ve eltör­te a sér­tett jobb láb­szá­rát, boká­ját és tér­dét.

A val­la­tás köz­ben a sér­tett félel­mé­ben meg­ne­ve­zett egy falu­be­lit, ezért a kötél­ről levág­ták, és a ban­da­ve­zér halál­lal fenye­get­te meg őt és csa­lád­ját, ha fel­je­len­ti őket. A kín­val­la­tás után a sér­tet­tet autó­val a laká­sa köze­lé­be szál­lí­tot­ták, majd sor­sá­ra hagy­ták. A sér­tett kúsz­va jutott lakó­in­gat­la­ná­ba, majd segít­sé­get hívott.

2019 tava­szán a 29 éves férfi meg­tud­ta, hogy a sér­tett elrab­lá­sa miatt bün­te­tő­el­já­rás indult. Ekkor tanúk jelen­lé­té­ben meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy vonja vissza a fel­je­len­té­sét, külön­ben elte­szi láb alól.

Az íté­let ellen az ügyész mind­há­rom vád­lott ter­hé­re, elté­rő jogi minő­sí­tés, külö­nö­sen súlyos hát­rányt okozó ember­rab­lás bűn­tet­té­nek, illet­ve továb­bi bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, és hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett. A védel­mi fel­leb­be­zé­sek fel­men­tést céloz­nak, illet­ve eny­hébb bün­te­tés kisza­bá­sát kez­de­mé­nyez­ték.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­val fenn­tar­tot­ta az ügyé­szi fel­leb­be­zést.

Az íté­let kihir­de­té­se után kézre került a szö­kés­ben volt ban­da­ve­zér, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja az eljá­rás befe­je­zé­sét.