Főoldal » Hírek » Elfutott a rendőrök elől a gázoló - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 18 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­val szem­ben. A fia­tal férfi eltil­tás hatá­lya alatt vezet­te autó­ját, és ami­kor a rend­őr­ség iga­zol­tat­ni akar­ta, nem állt meg, az emi­att kiala­kult üldö­zés köz­ben elso­dort egy gya­lo­gost, akit sor­sá­ra hagy­va elmenekült.

A vád sze­rint 2021. októ­ber 25-én, az esti órák­ban a 18. élet­évét alig két hónap­ja betöl­tött férfi és utasa Sal­gó­tar­ján­ban, az Acél­gyá­ri úton autó­zott, ami­kor jár­őrök ellen­őriz­ni akar­ták. A férfi - tud­ván, hogy eltil­tás hatá­lya alatt vezet - a rend­őr­au­tó meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zé­se elle­né­re nem állt meg, ami­kor pedig han­gos­be­szé­lőn szó­lí­tot­ták fel erre, gyor­sít­va mene­kült tovább.

Egy útke­resz­te­ző­dés­ben balra kanya­rod­va a sebes­sé­ge miatt fel­ha­ladt a jár­dá­ra, ahol elso­dort egy nőt. Kiug­rott az autó­ból, de ahe­lyett, hogy a – sze­ren­csé­re csak könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett – nőnek segít­sé­get nyúj­tott volna, elrohant.

Az ügyész­ség a férfi ellen segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te és jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt vét­sé­ge miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon, mely­ben sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­irat­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról az ügyész­ség 1 év sza­bad­ság­vesz­tés, 1 év köz­ügyek­től eltil­tás és 5 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítvány.

Mivel a fia­tal a bűn­cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el, elíté­lé­se ese­tén a koráb­bi bün­te­té­sét is le kell ülnie.