Főoldal » Hírek » Elfutott a rendőrök elől a lengyel embercsempész - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy len­gyel fér­fi­val szem­ben, aki pénz­be­li jut­ta­tás remé­nyé­ben arra vál­lal­ko­zott, hogy a déli határ­tól ille­gá­lis mig­rán­so­kat a meg­bí­zó­ja által meg­adott hely­re szál­lít­ja. A vád­lott a rend­őrök elől meg­pró­bált elfut­ni, de végül elfog­ták és most bíró­ság elé kerül.

A vád­irat sze­rint a len­gyel férfi isme­ret­len sze­mély meg­bí­zá­sá­ból 400-500 eurós fizet­sé­gért arra vál­lal­ko­zott, hogy Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san átszö­kött mig­rán­so­kat a meg­bí­zó­ja által meg­je­lölt helyen fel­ve­szi, és a meg­adott hely­re szál­lít­ja, ezzel segít­ve őket abban, hogy a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel Nyugat-Európába jussanak.

A vád­lott a szál­lí­tás cél­já­ra Len­gyel­or­szág­ban egy kis­te­her­au­tót bérelt és azzal 2022. már­ci­us végén Magyar­or­szág­ra érke­zett. Az elkö­ve­tő 2022. már­ci­us 31-én, éjjel, a déli határ­hoz indult és ott, Balo­ta­szál­lás kül­te­rü­le­tén, az előre meg­adott hely­szí­nen 13 mig­ráns sze­mélyt vett fel a gép­jár­mű­vé­be és elin­dult velük a nyu­ga­ti határ felé.

A rend­őrök rövid­del az elin­du­lás után, Balo­ta­szál­lás kül­te­rü­le­tén ellen­őriz­ni akar­ták a gép­jár­mű­vet. A vád­lott azon­ban a fur­gon­ból kiug­rott és mene­kül­ni kez­dett, de a szö­kés ered­mény­te­len volt, mivel a rend­őrök rövid időn belül elfog­ták és őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, vagyo­ni haszon­szer­zés végett elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.