Főoldal » Hírek » Elgázolták a kislányt, majd elhajtottak a helyszínről - videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt öt román férfi ellen, akik autó­juk­kal elütöt­tek egy 11 éves kis­lányt, majd segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhaj­tot­tak a helyszínről.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az öt román férfi dol­goz­ni érke­zett Magyar­or­szág­ra. 2022 janu­ár­já­ban, a reg­ge­li órák­ban, egy Győr mel­let­ti tele­pü­lé­sen halad­tak mun­ka­he­lyük­re, a jár­mű­vet az egyik vád­lott vezette.

Köz­le­ke­dé­sük során a jár­mű­ve­ze­tő az előt­te hala­dó gép­ko­csi­tól későn ész­lel­te, hogy a kis­lány és nagy­ma­má­ja az út szé­lén kerék­pá­roz­nak. Hir­te­len akar­ta őket kike­rül­ni, azon­ban elvesz­tet­te ural­mát az autó­ja felett, és a sod­ró­dó jár­mű­ve ele­jé­vel elütöt­te a kis­lányt. Az ütkö­zés­től a gye­rek az út mel­let­ti füves terü­let­re esett, kerék­pár­ja pedig kb. 21 m-t repült.

A gép­ko­csi elfor­dul­va sod­ró­dott az út mel­let­ti ingat­lan kapu­be­já­ró­já­ba, és ami­kor meg­állt, abból mind az öt vád­lott kiszállt. Közü­lük azon­ban egyik sem ment oda a föl­dön fekvő sér­tett­hez, hanem mint­egy fél perc múlva siet­ve vissza­ül­tek az autó­ba és elhaj­tot­tak a hely­szín­ről. Az ütkö­zés­től a jármű első rend­szám­táb­lá­ja is leesett, amit a vád­lot­tak ott is hagytak.

A kis­lány cso­dá­val hatá­ros módon „csak” nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a sofőrt minő­sí­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­val, négy tár­sát e bűn­cse­lek­mény alap­ese­té­vel vádol­ja. A sofőr­rel szem­ben három évig, tár­sa­i­val szem­ben két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó. Emel­lett az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lot­tak­kal szem­ben a bíró­ság pénz­bün­te­tést is szab­jon ki, és a veze­tőt tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

Az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ág rend­őrei jár­tak el, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A cse­lek­ményt rög­zí­tő kame­ra­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.facebook.com/watch/?v=338056588301933