Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Elhanyagolta a gyermekeit

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 28 éves nővel szem­ben, aki a 7 és az 5 éves kis­lá­nya­it nem gon­doz­ta meg­fe­le­lő­en. Az anya 2012-ben a gye­re­ke­ket több alka­lom­mal fel­ügye­let nél­kül hagy­ta, hiá­nyo­san öltöz­tet­te, nem adott rájuk tisz­ta ruhát, a lakás sze­me­tes, koszos volt, a pad­ló­zat ragadt a vize­let­től. A szülő a védő­nő által elő­ír­ta­kat nem tar­tot­ta be, a szük­sé­ges vizs­gá­la­tok­ra a gye­re­ke­ket nem vitte el, ezál­tal a testi, érzel­mi fej­lő­dé­sü­ket veszélyeztette.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - kis­ko­rú veszélyeztetése-04-15