Főoldal » Hírek » Elhanyagolta gyermekét egy anya - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy 24 éves nő ellen, aki olyan súlyo­san elha­nya­gol­ta kis­gyer­me­ke gon­do­zá­sát, hogy annak fej­lő­dé­se a korá­hoz képest elmaradt.

A vád­irat sze­rint a Fejér megyé­ben élő nő 2020 ápri­li­sá­ban köl­tö­zött nyolc hóna­pos gyer­me­ké­vel egy Veszp­rém megyei kis­te­le­pü­lés­re a barát­já­hoz. A nő nem gon­doz­ta meg­fe­le­lő­en a kis­fi­át, a gyer­mek éle­té­nek nem volt napi­rend­je. Az anya napi rend­sze­res­ség­gel fogyasz­tott sze­szes italt, késő éjje­lig fent volt, majd más­nap tíz óra körül ébredt, így gyer­me­ke reg­ge­len­te gyak­ran nem is kapott enni. A vád­lott ezen túl nem az élet­ko­rá­nak meg­fe­le­lő, hanem a fel­nőt­tek­nek készült étel­lel etet­te a gyer­me­ket, melyet a kis­fiú sok­szor még lenyel­ni sem tudott.

A nő ita­lo­zá­sai köz­ben, nap­pal és este is gyak­ran hall­ga­tott han­gos zenét, mely miatt a gyer­mek nem tudott alud­ni. Az anya egyéb­ként nem is akar­ta, hogy gyer­me­ke idő­ben elalud­jon, nehogy más­nap korán kel­jen. A vád­lott ezen túl sem fog­lal­ko­zott a kis­fiú fej­lő­dé­sé­vel, nem ját­szott vele, nem sétál­tat­ta rend­sze­re­sen, elő­for­dult, hogy a gyer­mek egész nap a sötét szo­bá­ban volt, amíg a nő tévé­zett. A gyer­mek beszéd- és moz­gás­fej­lő­dé­se emi­att a korá­hoz képest elma­radt, alul­táp­lált­sá­gá­ra pedig a védő­nő több­ször is fel­hív­ta a nő figyelmét.

Az ille­té­kes gyám­ügyi ható­ság 2020 novem­be­ré­től a kis­fi­út ide­ig­le­ne­sen hoz­zá­tar­to­zók­nál helyez­te el.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, vala­mint indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tilt­sa el a vád­lot­tat min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely­nek során tizen­nyolc év alat­ti sze­mély neve­lé­sét, gon­do­zá­sát, fel­ügye­le­tét látná el, vagy ilyen sze­mélyt befolyásolhatna.