Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elhanyagoltság miatt halt meg az idős asszony - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés­sel vádol egy test­vér­párt, akik­nek az édes­any­ja súlyos fokú kiszá­ra­dás miatt vesz­tet­te életét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 84 éves sér­tett a fiá­val élt együtt egy Győr-Moson-Sopron megyei tele­pü­lé­sen, a lánya pedig, aki ugyan­ab­ban a város­ban élt, rend­sze­re­sen láto­gat­ta őt. A 2020 feb­ru­ár­já­tól moz­gás­kép­te­len, ágy­hoz kötött édes­anyát a gyer­me­kei a lerom­lott álla­po­tú csa­lá­di ház egyik külön szo­bá­já­ban helyez­ték el. A szoba, a beren­de­zés és az ágy tisz­tán tar­tá­sá­ról azon­ban nem gon­dos­kod­tak, a sér­tett télen gyak­ran a fűtet­len szo­bá­ban dider­gett, míg nyá­ron a meleg­től szenvedett.

A férfi az édes­any­ja gon­do­zá­sá­ban, ellá­tá­sá­ban egy­ál­ta­lán nem vett részt, a nő alkal­man­ként főzött zacs­kós levest a sér­tett­nek. A sér­tett rend­sze­res táp­lá­lék bevi­te­le így a gon­do­zó által biz­to­sí­tott ebéd­re kor­lá­to­zó­dott, aho­gyan a sér­tett tes­té­nek meg­tisz­tí­tá­sát is a gon­do­zó végez­te el napon­ta egyszer.

 A sér­tett halá­la 2020 nya­rán súlyos fokú kiszá­ra­dás tala­ján fel­lé­pő kerin­gé­si elég­te­len­ség miatt követ­ke­zett be.

A vád­lot­tak ter­hé­re rótt minő­sí­tett ember­ölés élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meghozni.