Főoldal » Hírek » Rendezvények » Elhunyt Dr. Kovács Tamás nyugalmazott legfőbb ügyész

Fájó szív­vel tudat­juk, hogy Dr. Kovács Tamás nyu­gal­ma­zott leg­főbb ügyész ápri­lis 26-án, éle­té­nek 79. évé­ben, elhunyt. 

Dr. Kovács Tamást 1968-ban nevez­ték ki kato­nai ügyésszé a Sze­ge­di Kato­nai Ügyész­ség­hez. 1983-ban a Kato­nai Főügyész­ség főügyész­sé­gi ügyé­sze, majd 1986-ban a Buda­pes­ti Kato­nai Ügyész­ség veze­tő ügyé­sze, míg 1989-ben a Kato­nai Főügyész­ség főosz­tály­ve­ze­tő ügyé­sze lett. 1990-től 2006 októ­be­ré­ig a leg­főbb ügyész helyet­te­se és kato­nai főügyész volt, vezér­őr­na­gyi, majd 1994-től altá­bor­na­gyi rangban.

Az Ország­gyű­lés 2006 októ­ber 9-én leg­főbb ügyésszé válasz­tot­ta, amely posz­tot a het­ve­ne­dik élet­évé­ig, 2010 decem­ber 13-áig töl­töt­te be.

Nyug­ál­lo­mány­ba vonu­lá­sa után az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet igaz­ga­tói szak­mai főta­nács­adó­ja volt. 1998-ban a köz­tár­sa­sá­gi elnök a Magyar Köz­tár­sa­sá­gi Érdem­rend közép­ke­reszt­jé­vel tün­tet­te ki. Dr. Kovács Tamás - több kül­föl­di díja­zá­sa mel­lett - a leg­ma­ga­sabb jogá­szi és kato­nai elis­me­ré­se­ket - Kozma Sán­dor díj, Fin­key Ferenc díj, Hunya­di János díj, Sza­lay Lász­ló emlék­érem, “Pro Facul­ta­te” érdem­érem, “A jog szol­gá­la­tá­ban” kitün­te­tő cím - is kiérdemelte.

Dr. Kovács Tamás nyu­gal­ma­zott leg­főbb ügyészt az ügyé­szi szer­ve­zet a saját halott­já­nak tekinti.