Főoldal » Archív » Elhunyt dr. Veress Gabriella Békés megyei főügyész

Meg­ren­dü­lés­sel tudat­juk, hogy 2018. novem­ber 18. nap­ján, éle­té­nek 64. évé­ben türe­lem­mel és mél­tó­ság­gal viselt hosszan tartó beteg­ség után elhunyt dr. Veress Gab­ri­el­la cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész, megyei főügyész.

Dr. Veress Gab­ri­el­la főügyész 1985-ben az Eöt­vös Loránd Tudo­mány­egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Karán szer­zett jogi dip­lo­mát. Ezt köve­tő­en ügyész­sé­gi fogal­ma­zó­vá nevez­ték ki buda­pes­ti kerü­le­ti ügyész­ség­hez. Ügyé­szi kine­ve­zé­sét 1988-ban a Buda­pes­ti V. Kerü­le­ti Ügyész­ség­hez kapta. 1991-től a Fővá­ro­si Főügyész­ség Sze­mély­ügyi és Tovább­kép­zé­si Osz­tá­lyán tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot, ahol hama­ro­san osz­tály­ve­ze­tő ügyé­szi kine­ve­zést kapott. 2001-ben – pályá­za­tá­nak elfo­ga­dá­sá­val – a leg­főbb ügyész főügyésszé nevez­te ki a Békés Megyei Főügyészségre.

Dr. Veress Gab­ri­el­lát jó szer­ve­ző­kész­sé­ge, probléma-érzékenysége, empa­ti­kus sze­mé­lyi­sé­ge már fia­tal ügyész­ként alkal­mas­sá tette arra, hogy az egyik leg­na­gyobb lét­szá­mú szer­ve­ze­ti egy­ség sze­mély­ügyi veze­tő­je legyen. Ugyan­ak­kor az ügyész­ség szak­mai mun­ká­já­tól sem sza­kadt el. Ala­pos szak­mai fel­ké­szült­ség­gel és jó veze­tői kész­ség­gel ren­del­ke­ző dina­mi­kus egyé­ni­ség volt. Hatá­ro­zott, követ­ke­ze­tes, a prob­lé­mák­ra meg­fe­le­lő­en rea­gá­ló veze­tő­ként ismer­ték, aki mind­két szak­ág mun­ká­já­ra egy­aránt figyel­met for­dí­tott. 2003-tól a Jogi Szak­vizs­ga­bi­zott­ság tagja volt.

Dr. Veress Gab­ri­el­la szak­mai mun­ká­ja mel­lett hosszú időn át a Magyar Jogász Egy­let elnök­sé­gi tagja volt, illet­ve három cik­lu­son át látta el az Egy­let Békés Megyei Szer­ve­ze­té­nek elnö­ki feladatait.

Kiemel­ke­dő tevé­keny­sé­gét a leg­főbb ügyész 1998-ban Leg­főbb Ügyé­szi Elis­me­rő Okle­vél­lel, 2002-ben Kozma Sándor-díjjal, 2008-ban cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész cím ado­má­nyo­zá­sá­val ismer­te el. A jogász­egy­let­ben vég­zett tevé­keny­sé­gé­ért az elnök­ség 2010-ben Sza­lay Lász­ló Emlék­ér­met ado­má­nyo­zott részé­re. Pél­da­ér­té­kű hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett kima­gas­ló szín­vo­na­lú szak­mai mun­ká­já­nak, vala­mint két évti­ze­den át vég­zett ered­mé­nyes veze­tői tevé­keny­sé­gé­nek elis­me­ré­se­ként 2014-ben vehet­te át a Magyar Érdem­rend Tisz­ti­ke­reszt­je kitüntetést.

Dr. Veress Gab­ri­el­la főügyészt az ügyé­szi szer­ve­zet saját halott­já­nak tekin­ti. Teme­té­sé­ről a későb­bi­ek­ben intézkednek.