Főoldal » Hírek » Elhunyt Dr. Vókó György, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója

Fájó szív­vel tudat­juk, hogy Dr. Vókó György nyu­gal­ma­zott leg­főbb ügyész­sé­gi osz­tály­ve­ze­tő ügyész, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet igaz­ga­tó­ja, főta­ná­csos, az MTA Állam- és jog­tu­do­má­nyok dok­to­ra, a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kar pro­fes­sor eme­ri­tus okta­tó­ja ápri­lis 05-én, éle­té­nek 75. évé­ben, elhunyt. 

Dr. Vókó Györ­gyöt 1977-ben nevez­ték ki ügyésszé. 1978-tól a Leg­főbb Ügyész­sé­gen, büntetés-végrehajtási szak­te­rü­le­ten dol­go­zott – 1990-től cso­port­ve­ze­tő ügyész­ként, majd 1992-től osz­tály­ve­ze­tő ügyész­ként. A Büntetés-végrehajtási Tör­vé­nyes­sé­gi Fel­ügye­le­ti és Jog­vé­del­mi Önál­ló Osz­tályt egé­szen a 2012-ben tör­tént nyug­díj­ba vonu­lá­sá­ig irá­nyí­tot­ta. Ezt köve­tő­en a Leg­főbb Ügyész­ség tudo­má­nyos és kuta­tó­mű­he­lye, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet igaz­ga­tói fel­ada­ta­it látta el.

Dr. Vókó György mind­emel­lett igen aktív tudo­má­nyos és okta­tói tevé­keny­sé­get foly­ta­tott. A fő kuta­tá­si terü­le­te a büntetés-végrehajtás kér­dés­kö­rei vol­tak. Majd három­száz cik­ket és tanul­mányt pub­li­kált. 1995 és 2006 között a Pécsi Tudo­mány­egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Karán, míg 2004-től a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Karán tanított.

2011-ben a köz­tár­sa­sá­gi elnök a Magyar Köz­tár­sa­sá­gi Érdem­rend tisz­ti­ke­reszt­jé­vel tün­tet­te ki. Dr. Vókó György a leg­ma­ga­sabb jogá­szi elis­me­ré­se­ket - Kozma Sán­dor díj, Deák Ferenc díj, Fin­key Ferenc díj, Páz­mány Péter érem, “Pro Facul­ta­te” érdem­érem, “A jog szol­gá­la­tá­ban” kitün­te­tő cím - is kiérdemelte.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész ren­del­ke­zé­se alap­ján, Dr. Vókó György nyu­gal­ma­zott leg­főbb ügyész­sé­gi osz­tály­ve­ze­tő ügyész, igaz­ga­tót az ügyé­szi szer­ve­zet a saját halott­já­nak tekinti.