Főoldal » Hírek » Elindult Magyarország Ügyészsége Facebook oldala és YouTube csatornája

A mai nap­pal elin­dult Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge Face­book olda­la és You­Tu­be csa­tor­ná­ja.

A Face­book olda­lon az ügyész­sé­get, az ügyész­sé­gi fel­ada­to­kat köz­ért­he­tőb­ben mutat­juk be, segít­ve ezál­tal a mun­kánk meg­is­mer­te­té­sét.

A leg­fon­to­sabb, leg­ér­de­ke­sebb híre­ink ezen a plat­for­mon is meg­je­len­nek majd.

https://www.facebook.com/Magyarország-Ügyészsége-104594918109266

A You­Tu­be csa­tor­nán­kon a köz­le­mé­nye­ink­hez kap­cso­ló­dó, illet­ve más ügyész­sé­gi ese­mény­ről készült vide­ó­kat teszünk közzé.

https://www.youtube.com/channel/UCouE-RnAm6zOsykseIe1wUA/featured

MU_hirlevel (1)