Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Elismerések átadása az Ügyészek Napja alkalmából

Az önál­ló ügyé­szi szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­nak száz­negy­ven­har­ma­dik évfor­du­ló­ját ünne­pel­te az Igaz­ság­ügyi Palo­ta dísz­ter­mé­ben az ügyészség.

Az Ügyé­szek Napja alkal­má­ból ren­de­zett ünnep­sé­gen Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész és Dr. Pin­tér Sán­dor bel­ügy­mi­nisz­ter mon­dott ünne­pi beszédet.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész meg­em­lé­ke­zett az ügyész­ség múlt­já­ról és össze­fog­lal­ta az elmúlt év ered­mé­nye­it. A leg­főbb ügyész kiemel­te, hogy sike­res bűn­ül­dö­zés nem létez­het az ügyész­ség és a nyo­mo­zó ható­sá­gok magas szín­vo­na­lú együtt­mű­kö­dé­se nélkül.

Dr. Pin­tér Sán­dor bel­ügy­mi­nisz­ter össze­fog­lal­ta az elmúlt idő­szak­ban a rend­őr­sé­gen tör­tént fej­lesz­té­se­ket és szer­ve­ze­ti átala­kí­tá­so­kat, ame­lyek a még ered­mé­nye­sebb bűn­ül­dö­zést céloz­zák meg.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész ezt köve­tő­en elis­me­ré­se­ket és pálya­dí­ja­kat adott át.

Az ügyé­szi szer­ve­zet­tel való kiemel­ke­dő, ered­mé­nyes együtt­mű­kö­dés elis­me­ré­sé­ül a leg­főbb ügyész „Együtt­mű­kö­dé­sért” emlék­ér­met ado­má­nyo­zott Dr. Faze­kas Sán­dor­nak, a Fővá­ro­si Tör­vény­szék elnökének.

Az ügyész­ség leg­ma­ga­sabb szak­mai elis­me­ré­sét – az 1871. júni­us 10-én kihir­de­tett tör­vénnyel fel­ál­lí­tott önál­ló ügyé­szi szer­ve­zet első főügyé­sze emlé­ké­re 1992-ben ala­pí­tott Kozma Sándor-díjat – a leg­főbb ügyész kilenc ügyész­sé­gi alkal­ma­zott­nak adta át. A díja­zot­tak a szak­mai mun­ká­ju­kat huza­mo­sabb ideje az átla­got meg­ha­la­dó szín­vo­na­lon és elhi­va­tott­ság­gal végzik.

Az Ügyész­sé­gért Díjak­kal az ügyész­sé­gi szol­gá­lat­ban kiemel­ke­dő tel­je­sít­ményt nyúj­tó, nyolc nem ügyész alkal­ma­zott mun­ká­ját ismer­te el az ügyészség.

Kima­gas­ló szak­mai élet­út­ja elis­me­ré­sé­ül három ügyész és tizen­egy ügyész­sé­gi alkal­ma­zott Ügyész­sé­gi Emlék­gyű­rűt vehe­tett át.

Leg­főbb Ügyé­szi Elis­me­rő Okle­ve­let har­minc ügyész­sé­gi alkal­ma­zott kapott, akik tar­tó­san magas szín­vo­na­lon végez­ték szak­mai mun­ká­ju­kat, illet­ve jelen­tős szak­mai fel­ada­tot haj­tot­tak végre.

A leg­főbb ügyész egy ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tat a huza­mos időn át nyúj­tott, kiemel­ke­dő tevé­keny­sé­gé­ért emlék­tárgy, vala­mint egy ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tat kivá­ló mun­ka­vég­zé­se miatt taná­cso­si cím ado­má­nyo­zá­sá­val ismert el.

Az elis­me­ré­se­ket a leg­főbb ügyész által Kozma Sán­dor emlé­ké­re meg­hir­de­tett tudo­má­nyos pályá­zat tizen­öt díjá­nak átadá­sa követ­te. A tudo­má­nyos pályá­zat­ra az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te külön­dí­jat aján­lott fel.

Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály