Főoldal » Hírek » Elismerések az Ügyészség Napja alkalmából a Bács-Kiskun megyei ügyészi szervezetben

Az első ügyé­szi tör­vény kihir­de­té­sé­nek 151. évfor­du­ló­ján meg­tar­tott Ügyész­ség Napja alkal­má­ból a Bács-Kiskun megyei ügyé­szi szer­ve­zet szá­mos kol­lé­gá­ja nívós elis­me­rés­ben részesült.

Júni­us 10-e az Ügyész­ség Napja, amellyel az 1871-ben e napon kihir­de­tett első ügyé­szi tör­vény­re emlé­ke­zünk. Ez alka­lom­ból a Bács-Kiskun megyei ügyé­szi szer­ve­zet szá­mos kol­lé­gá­ja nívós elis­me­rés­ben részesült.

A leg­főbb ügyész dr. Szat­má­ri Zsu­zsan­na kun­szent­mik­ló­si járá­si veze­tő ügyész­nek a hosszú időn át kima­gas­ló szín­vo­na­lon vég­zett bün­te­tő­jo­gi szak­mai, veze­tői és inst­ruk­to­ri tevé­keny­sé­ge elis­me­ré­sé­ül Var­gha Ferenc-díjat ado­má­nyo­zott. A díjat a Leg­főbb Ügyész­sé­gen ren­de­zett ünnep­ség kere­té­ben dr. Polt Péter leg­főbb ügyész adta át.

Az ügyé­szi szer­ve­zet­ben ran­gos, Magyar István-díjban része­sült dr. Agócs József főügyész­sé­gi ügyész a kiemel­ke­dő szín­vo­na­lon és hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett ered­mé­nyes szak­mai mun­ká­já­ért. A leg­főbb ügyész a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség iro­da­ve­ze­tő­jé­nek, Rádi Zsu­zsan­ná­nak az ügyész­sé­gi szol­gá­lat­ban huza­mos időn át nyúj­tott, kiemel­ke­dő tevé­keny­sé­gé­ért emlék­tár­gyat adományozott.

A Bács-Kiskun megyei ügyé­szi szer­ve­zet­ből továb­bi hat ügyész és nem ügyész kol­lé­ga mun­ká­ját Ered­mé­nyes Mun­ká­ért okle­vél­lel ismer­ték el.

Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból a Kecs­ke­mé­ti Tele­ví­zió Kieme­lő című köz­éle­ti maga­zin­mű­so­rá­ban han­gozz el stúdióbeszélgetés.