Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elismerések az Ügyészség Napján - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. évi kihir­de­té­sé­nek, és ezzel az önál­ló ügyész­sé­gi szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­nak az emlé­ké­re 1991. óta min­den év júni­us 10-én ünne­pel­jük a Magyar Ügyész­ség Nap­ját, meg­em­lé­kez­ve arról, hogy a tör­vény mér­föld­kő volt a kor­sze­rű igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si szer­ve­zet megteremtésében.

Ebből az alka­lom­ból dr. Polt Péter leg­főbb ügyész júni­us 9-én Buda­pes­ten, az Igaz­ság­ügyi Palo­ta dísz­ter­mé­ben tar­tott ünnep­sé­gen elis­me­ré­se­ket és pálya­dí­ja­kat adott át.

A Nóg­rád vár­me­gyé­ben szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak közül a leg­főbb ügyész Var­gha Ferenc-díjban része­sí­tet­te Tre­sóné dr. Percze Dor­isz főügyész­sé­gi ügyészt, míg Magyar István-díjat kapott Garam­völ­gyi János­né balas­sa­gyar­ma­ti járá­si ügyész­sé­gi tiszt­vi­se­lő, az ügyész­sé­gi szol­gá­lat­ban hosszú ideje nagy hiva­tás­tu­dat­tal és tar­tó­san magas szín­vo­na­lon vég­zett szak­mai munkájáért.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­sé­gen dr. Bóna Gyula főügyész dr. Csaba Vik­tó­ria Niko­lett főügyész­sé­gi ügyész­nek és dr. Szabó Helga balas­sa­gyar­ma­ti járá­si ügyész­sé­gi ügyész­nek adott át Ered­mé­nyes Mun­ká­ért Okle­ve­let, hosszabb ideje szor­gal­ma­san, lel­ki­is­me­re­te­sen, pél­da­mu­ta­tó­an vég­zett mun­ká­juk elismeréseként.