Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elismerések az Ügyészség Napján – fotókkal – a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Az első ügyé­szi tör­vény 1871. júni­us 10-ei kihir­de­té­sé­nek évfor­du­ló­ja 1991 óta az ügyész­ség ünnep­nap­ja. Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból az Igaz­ság­ügyi Palo­ta Dísz­ter­mé­ben tar­tott ünnep­sé­gen – dísz­ven­dég­ként – Dr. Tuzson Bence igaz­ság­ügyi minisz­ter volt jelen. Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész e jeles napon elis­me­ré­se­ket és pálya­dí­ja­kat adott át.

A ren­dez­vény dísz­ven­dé­ge, Dr. Tuzson Bence igaz­ság­ügyi minisz­ter volt. Beszé­dé­ben kitért azok­ra a célok­ra és fel­ada­tok­ra, ame­lyek­kel az igaz­ság­szol­gál­ta­tás haté­ko­nyab­bá, a jog­gya­kor­lat egy­sé­ges­sé vál­hat. Az igaz­ság­ügyi minisz­ter a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia jog­al­kal­ma­zást érin­tő sze­re­pé­ről is szólt.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész ünne­pi beszé­dé­ben a magyar ügyész­ség nem­zet­kö­zi elis­mert­sé­gét hang­sú­lyoz­ta. Kiemel­te a magyar ügyész­ség aktív sze­re­pét az Eurojust-ban, vala­mint az EPPO-val foly­ta­tott kivá­ló együtt­mű­kö­dést, továb­bá az – álta­la elnö­költ –  Euró­pai Uniós Leg­főbb Ügyé­szek Háló­za­tá­nak fontosságát.

A leg­főbb ügyész az ünnep­sé­gen az ügyé­szi szer­ve­zet leg­ma­ga­sabb szak­mai elis­me­ré­sét, Kozma Sándor-díjat ado­má­nyo­zott két ügyész­sé­gi alkal­ma­zott­nak kima­gas­ló szak­mai szín­vo­na­lú, kiemel­ke­dő hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett lel­ki­is­me­re­tes mun­ká­juk elismeréséül.

Var­gha Ferenc-díjat három - a mun­ká­ját kima­gas­ló szín­vo­na­lon végző - ügyész­sé­gi dol­go­zó kapott.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész öt ügyész­sé­gi kol­lé­gát része­sí­tett a kiemel­ke­dő szín­vo­na­lon és hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett ered­mé­nyes szak­mai mun­ká­já­ért Magyar István-díjban.

 Szé­kely Ferenc-díjat kiemel­ke­dő szak­mai szín­vo­na­lon, pél­da­mu­ta­tó szor­ga­lom­mal vég­zett mun­ká­já­ért egy ügyész­sé­gi fogal­ma­zó kapott.

Kivá­ló mun­ka­vég­zé­sé­re figye­lem­mel, a leg­főbb ügyész egy ügyész­sé­gi alkal­ma­zott­nak „főta­ná­csos”, két ügyész­sé­gi alkal­ma­zott­nak „taná­csos” címet adományozott.

A leg­főbb ügyész által Kozma Sán­dor emlé­ké­re meg­hir­de­tett tudo­má­nyos pályá­zat­ra benyúj­tott pálya­mun­ká­já­ért 15 pályá­zó része­sült díja­zás­ban. Az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek Elnö­ke a pályá­zat­ra egy főnek pénz­ju­ta­lom­mal járó külön­dí­jat adott át.