Főoldal » Archív » Elismerések az Ügyészség Napján Nógrád megyében

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. évi kihir­de­té­sé­nek és ezzel az önál­ló ügyész­sé­gi szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­nak az emlé­ké­re 1991. óta min­den év júni­us 10-én ünne­pel­jük a Magyar Ügyész­ség Napját.

Ebből az alka­lom­ból dr. Szé­kely Kata­lin cím­ze­tes főügyész­sé­gi ügyész, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség veze­tő ügyé­sze az ügyé­szek szá­má­ra adha­tó leg­ma­ga­sabb elis­me­rés­ben, Kozma Sán­dor díj­ban része­sült, melyet a jár­vány­hely­zet miatt dr. Polt Péter leg­főbb ügyész nevé­ben dr. Bóna Gyula megyei főügyész adott át a kitüntetettnek.

Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból a megyei főügyész Ered­mé­nyes Mun­ká­ért Okle­vél­lel ismer­te el Far­kas Tamás főügyész­sé­gi tiszt­vi­se­lő és Veres And­rea pász­tói járá­si ügyész­sé­gi írnok hosszabb ideje szor­gal­ma­san, lel­ki­is­me­re­te­sen, pél­da­mu­ta­tó­an vég­zett munkáját.