Főoldal » Archív » Elítélték a dohánybolt kirablását megkísérlő férfit; az ügyészség súlyosításért fellebbezett – VIDEÓVAL

Gáz­pisz­tollyal kísé­relt meg rabol­ni egy férfi, rá is lőtt az alkal­ma­zott­ra; a bíró­ság 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, az ügyész­ség téves minő­sí­tés miatt és súlyo­sabb bün­te­tés eléré­se érde­ké­ben fellebbezett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 23 éves férfi 2018. janu­ár 4-én magá­hoz vette a barát­nő­je gáz­pisz­to­lyát, abból a cél­ból, hogy azzal a XVI. kerü­let, Imre utcá­ban talál­ha­tó Nem­ze­ti Dohány­bol­tot kira­bol­ja. A férfi a dél­utá­ni órák­ban fejét kapuc­ni­val, az arcát sál­lal takar­va bement a dohány­bolt­ba, ahol fej­ma­gas­ság­ban az eladó­ra fogta a gáz­pisz­tolyt, amely kiné­ze­te alap­ján egy 9 mm-es lőfegy­ver­nek tűnt. A rabló fel­szó­lí­tot­ta az alkal­ma­zot­tat, hogy adja át részé­re a pénz­tár­ban lévő pénzt. Mivel a sér­tett több­szö­ri fel­szó­lí­tás­nak sem tett ele­get, a ter­helt a gáz­fegy­ver­rel cél­zott lövést adott le az arca irá­nyá­ba, majd a hely­szín­ről érték­szer­zés nél­kül elfu­tott. Az eladó a lövés követ­kez­té­ben nem sérült meg.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói a fér­fit azo­no­sí­tot­ták és 2018 már­ci­u­sá­ban elfogták.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

A bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta a cse­lek­mé­nyét egyéb­ként beis­me­rő vád­lott bűnös­sé­gét alap­ese­ti, nem fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben és őt 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész­ség téves minő­sí­tés miatt és súlyo­sí­tás érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Az elfo­gás­ról a rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett videó itt látható:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fegyverrel-ment-rabolni