Főoldal » Archív » Elítélték a mikei betörőt

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás és infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a több­szö­rö­sen bün­tet­tet elő­éle­tű fér­fit, aki betört egy mikei házba, ahol kész­pénzt és bank­kár­tyát zsákmányolt.

A vád­lott 2017 őszén tudo­mást szer­zett arról, hogy a sér­tett nagyobb össze­get örö­költ, ezért kivár­ta az alkal­mas pil­la­na­tot, és a für­dő­szo­ba abla­kát kibont­va betört a sér­tett házá­ba, majd onnan ellop­ta a bank­kár­tyá­ját és 190.000,-Ft. készpénzét.

A vád­lott ezután a bank­kár­tyá­val fizet­ni kez­dett. Végül ez okoz­ta a vesz­tét is, mivel az egyik kapos­vá­ri bevá­sár­ló­köz­pont kame­rá­ja rög­zí­tet­te, hogy a vád­lott a bank­kár­tyá­ról pénzt vesz le, majd több üzlet­be is bemegy vásárolni.

Ezt köve­tő­en a vád­lott egy időre isme­ret­len hely­re távo­zott, elfo­ga­tó­pa­ran­csot is kibo­csá­tot­tak elle­ne, majd végül a Sik­ló­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai fog­ták el és vet­ték őrizetbe.

A bíró­ság – oszt­va az ügyé­szi állás­pon­tot – a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben 2 év 6 hónap fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést, 3 év köz­ügyek­től eltil­tást és 340.000,-Ft vagyon­el­kob­zást sza­bott ki. Az íté­let ellen az ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést, ezért a bíró­ság a vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát is elrendelte.