Főoldal » Hírek » Elítélték a salgótarjáni drogkereskedőket - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság elítél­te azt a 30 és 40 éves fér­fit, akik Sal­gó­tar­ján­ban ter­jesz­tet­tek bódí­tó hatá­sú anyagokat.

Az ügy II. rendű vád­lott­ja 2018-tól rend­sze­re­sen fogyasz­tott új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat, amik­hez inter­net­ről meg­ren­del­ve, pos­tai úton jutott hozzá. 2019-ben kap­cso­lat­ba került az I. rendű vád­lot­tal, és meg­ál­la­pod­tak abban, hogy kábí­tó hatá­sú anya­gok­kal fog­nak kereskedni.

Ezt köve­tő­en 2019 ápri­li­sá­tól októ­be­rig a II. rendű vád­lott tovább­ra is ren­del­te az új pszi­cho­ak­tív anya­got, melyet a pos­tán átvett, majd tár­sá­nak átadott, aki albér­le­té­ben árul­ta, majd elköl­tö­zé­se után a házuk köze­lé­ben lévő garázs­sor­nál elrej­tet­te, és onnan árul­ták közö­sen a sze­re­ket, feladatmegosztásban.

A nyo­mo­zó ható­ság a páros több mint egy tucat fogyasz­tó­ját azo­no­sí­tot­ta, tőlük, vala­mint a vád­lot­tak­tól is fog­lal­tak le bódí­tó hatá­sú anyagokat.

Az ügyész­ség a 30 és 40 éves férfi ellen társ­tet­tes­ként keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a letar­tóz­ta­tás­ban lévő I. rendű vád­lot­tat – aki koráb­ban már kapott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést – 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, és 3 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Társa 2 év bör­tön­bün­te­tést kapott, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te a bíróság.

A dön­tést a két vád­lott, és az ügyész is tudo­má­sul vette.