Főoldal » Hírek » Elítélték a vesztegető cigarettacsempészt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 60 órán belül bíró­ság elé állí­tott egy ciga­ret­ta­csem­pészt, aki meg akar­ta vesz­te­get­ni a pénzügyőrt.

A vád sze­rint a 21 éves román férfi 2022. már­ci­us 22-én, este aján­lott 20 eurót a Tisza­becs Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­ló pénz­ügy­őr­nek azért, hogy köte­les­sé­gét meg­szeg­ve enged­je belép­ni az ország­ba. A férfi az adó­men­te­sen behoz­ha­tó mennyi­sé­get meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű – zár­jegy nél­kü­li – ciga­ret­tá­val kívánt Magyar­or­szág­ra jönni. A férfi a vesz­te­ge­té­si pénzt a beho­za­ta­li vám és egyéb ter­hek meg­ál­la­pí­tá­sa, vala­mint a szük­sé­ges eljá­rá­sok lefoly­ta­tá­sá­nak mel­lő­zé­sé­ért kínál­ta a hiva­ta­los személynek.

A pénz­ügy­őr a jog­ta­lan előnyt vissza­uta­sí­tot­ta, lefoly­tat­ta a vám­el­len­őr­zést, majd az elkö­ve­tő­vel szem­ben bün­te­tő­el­já­rást kezdeményezett.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en bíró­ság elé állította.

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben, ezért 1 év 2 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és 1 év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítél­te, továb­bá a lefog­lalt 20 euró vonat­ko­zá­sá­ban vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/kulfoldi-cigarettacsempesz-akarta-megvesztegetni-a-penzugyort-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/