Főoldal » Archív » Elkóborolt kutya okozta egy lovaskocsi balesetét

Bakony­já­kó köz­ség­ben 2013 júni­u­sá­ban egy kiszö­kött eb az épp arra hala­dó lovas­ko­csi elé fogott két lovat támad­ni, ugat­ni, illet­ve az egyik lovat harap­ni kezd­te, ami­től a lovak meg­bok­ro­sod­tak és vág­tá­ba kezd­tek. A vágta során a lovas­ko­csi irá­nyít­ha­tat­lan­ná és fékez­he­tet­len­né vált, a lovak a kocsist a föld­re rán­tot­ták, az uta­sok pedig a jár­mű­ről leug­rot­tak. A lovak a kocsi­ru­dat kisza­kí­tot­ták, és elszabadultak.A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a gon­dat­lan ebtar­tó­val szemben.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Elkó­bo­rolt kutya okoz­ta egy lovas­ko­csi balesetét