Főoldal » Archív » Elköltötte nevelt gyermekei pénzét

A Somogy megyei kis­köz­ség­ben élő, hiva­tá­sos neve­lő­szü­lő­ként dol­go­zó vád­lott 2012. decem­be­ré­től 2013. feb­ru­ár végé­ig a nála elhe­lye­zett három kis­ko­rú gyer­mek gon­do­zá­si és ellá­tá­si köte­le­zett­sé­gé­nek nem meg­fe­le­lő­en tett ele­get. A sér­tet­tek után folyó­sí­tott össze­gek­ből nem gon­dos­ko­dott a sér­tet­tek ruhá­za­tá­ról. A vád­lott nem biz­to­sí­tot­ta meg­fe­le­lő­en a sér­tet­tek élel­me­zé­sét, és tüze­lőt sem vásá­rolt. A sér­tet­tek sok­szor éhez­tek, volt olyan idő­szak is, ami­kor egy hétig étel nél­kül maradtak.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-Elköltötte nevelt gyer­me­kei pénzét