Főoldal » Hírek » Elkötött egy autót, illetve próbált kirabolni egy anyukát egy fiatalkorú - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú ellen, aki miu­tán tet­ten érték egy autó elkö­té­se során, más­nap még meg­pró­bált kira­bol­ni egy kis­gyer­me­kes anyu­kát.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő 2021. szep­tem­ber 13-án, az esti órák­ban bement egy isme­rő­se nyi­tott házá­ba Mogyo­ró­don. Ott magá­hoz vette a sér­tett autó­já­nak kul­csa­it annak tudta nél­kül, majd a jár­mű­vel elhaj­tott. Útköz­ben Bagon kisze­rel­te az autó­ból a mély­nyo­mót, vala­mint az erő­sí­tőt, és azt töre­dék érté­ké­ért elad­ta. Ezután két isme­rő­sét is fel­vet­te, akik­nek fel­aján­lot­ta, hogy fuva­roz­za őket. Az éjsza­ka folya­mán az autót vezet­ve rend­őri intéz­ke­dés­be futott, így cse­lek­mé­nye lelep­le­ző­dött.

Az elkö­ve­tő csep­pet sem ille­tő­dött meg az éjsza­kai rend­őri intéz­ke­dés miatt. Más­nap dél­után ugyan­is a H8 HÉV vona­lán egy kis­gyer­me­kes anyu­kát pró­bált kira­bol­ni. A sze­rel­vény éppen a kere­pe­si meg­ál­ló­ba érke­zett, ami­kor az elkö­ve­tő a gyer­me­két baba­ko­csi­ban toló és leszáll­ni készü­lő sér­tett mellé lépett. Ami­kor az ajtók kinyíl­tak, a sér­tett hát­tal lelép­ve pró­bál­ta leemel­ni a bab­ko­csit a HÉV-ről. Ekkor a fiú meg­ra­gad­ta a váll­tás­ká­ját és meg­pró­bál­ta azt elven­ni tőle. A sér­tett nő azon­ban nem enged­te el a tás­kát. Sőt, meg­ka­pasz­ko­dott a HÉV kor­lát­já­ban, és a fia­tal felé rúgott, aki elme­ne­kült.

A fia­tal­ko­rú ellen a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le, lopás vét­sé­ge és rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.