Főoldal » Hírek » Elkötötte a hotel autóját a szállóvendég - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy hónap alatt három autót is elkö­tött azért, hogy autóz­zon. Egyik eset­ben szál­ló­ven­dég­ként egy hotel autó­ját lova­sí­tot­ta meg, ám más­nap az egyik dol­go­zó fel­is­mer­te és lefülelte.

A vád­irat sze­rint a 18 éves kis­kun­ha­la­si férfi fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt, tavaly szep­tem­ber 9-én egy Bács-Kiskun megyei hotel­be szál­ló­ven­dég­ként beje­lent­ke­zett. Éjfél körül - kihasz­nál­va, hogy a sze­mély­zet ekkor már nem tar­tóz­ko­dik a recep­ci­ón - a pult­ból elvet­te a szál­ló egyik jár­mű­vé­nek kul­csát azért, hogy autó­káz­zon. Más­nap a hotel egyik mun­ka­tár­sa Kis­kun­ha­la­son egy élel­mi­szer­bolt előtt fel­is­mer­te a vád­lot­tat, aki az autót hát­ra­hagy­va elme­ne­kült. A jog­ta­lan hasz­ná­lat során meg­sé­rült az autó tank­sap­ká­ja, karosszé­ri­á­ja és első lám­pá­ja is, emi­att a hotel 100 ezer forint kárt szenvedett.

Nem sok­kal később a férfi fényes nap­pal a kerí­té­sen át bemá­szott egy kis­kun­ha­la­si cég tele­pé­re és az ott par­ko­ló fur­gont a benne hagyott kulccsal bein­dí­tot­ta. Ekkor is autóz­ni akart, ám azzal nem szá­molt, hogy a telep mind­két kapu­ja zárva van. Az előre és hátra tola­tá­sok során az egyik tűz­csa­pot is kidön­töt­te, majd dol­ga­vé­ge­zet­le­nül gya­lo­go­san távozott.

Egy hét múlva a kesz­tyű­tar­tó­ban talált indí­tó­kulccsal egy kis­kun­ha­la­si lakó­ház elől haj­tott el egy lezá­rat­lan sze­mély­au­tó­val, amit a benne lévő nyom­kö­ve­tő­nek köszön­he­tő­en más­nap meg­ta­lál­tak és a kis­kun­ha­la­si rend­őrök a vád­lot­tat elfog­ták. Kide­rült, hogy az autó­ká­zás előtt bódult álla­po­tot elő­idé­ző szert, ún. kris­tály fogyasztott.

A vád­lott­nak ami­att is felel­nie kell, hogy saját test­vé­ré­hez is betört és ello­pott egy 30 ezer forint érté­kű tele­ví­zi­ót, amit beadott a zálogházba.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit több­rend­be­li jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te mel­lett üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.