Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elkötötte az őt felvevő autós gépkocsiját a stoppos - fotóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A jog­ta­lan jár­mű­hasz­ná­lat autós­ül­dö­zés­be tor­kollt, mely­nek során a rend­őr elől mene­kü­lő ter­helt kárt tett az autó­ban, amit jogo­sít­vány nél­kül vezetett. 

A vád az út köze­pén stop­po­ló elkö­ve­tőt 2021. októ­ber 22-én haj­nal­ban Eger­ben vette fel az autó­já­ba a sér­tett, aki éppen kife­lé tar­tott a város­ból. Tekin­tet­tel a korai idő­pont­ra, a sofőr meg­állt az utol­só ben­zin­kút­nál, hogy meg­igyon egy kávét a shop­ban. Erre az időre magá­ra hagy­ta újdon­sült uta­sát a járó motor­ral fűtött gép­ko­csi­ban, nem szá­mol­va mind­az­zal, ami ezután történt.

A stop­pos ugyan­is átült a veze­tő olda­li ülés­be, és nagy sebes­ség­gel elin­dult Gyön­gyös felé a 3-as számú főúton. Kará­csond kör­nyé­kén azon­ban bele­fu­tott egy éppen meg­kez­dett rend­őri ellen­őr­zés­be, melyet elke­rült volna, ha nem siet annyi­ra. Így viszont a rend­őr üldö­ző­be vette, és egé­szen gyön­gyö­si lakó­he­lyé­ig követ­te, ahol a férfi kiug­rott az addig­ra már össze­tört és defek­tes jár­mű­ből, majd bero­hant a laká­sá­ba. Ide bevit­te azo­kat a dol­go­kat is, melye­ket a kocsi­ból jog­ta­la­nul vett magá­hoz még az indu­lás előtt. A lopott dol­gok között volt egy bőr­tár­ca, ami­ben több száz­ezer forint lapult a sér­tett sze­mé­lyes ira­tai mellett.

A vád­lott elfo­gá­sá­hoz végül több rend­őr együt­tes jelen­lé­té­ben testi kény­szer­re és bilin­cse­lés­re volt szük­ség. Az elő­ál­lí­tás után derült csak ki, hogy a veze­tői enge­déllyel soha­sem ren­del­ke­ző elkö­ve­tő koráb­ban alko­holt fogyasz­tott. Ezek, vala­mint a köz­úton elkö­ve­tett soro­za­tos köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gé­sek miatt a fér­fi­nak sza­bály­sér­té­si eljá­rás kere­té­ben kell felelnie.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel és lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja a ter­hel­tet. A vád­ha­tó­ság a bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság bün­te­té­sül más­fél év bör­tönt, vala­mint két év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szemben.

A fotót a bűn­cse­lek­ménnyel érin­tett jár­mű­ről készí­tet­te a rendőrség.

Az autó defektes kereke, amit a stoppos elkötött.