Főoldal » Hírek » Ellátatlanul hagyott édesanyja haláláért kell felelnie a megvádolt nőnek - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal az 58 éves pápai nővel szem­ben, aki a vele élő édes­any­ja szá­má­ra nem biz­to­sí­tott ember­hez méltó higi­é­nés ellá­tást és orvo­si segít­sé­get, s ezzel az idős asszony átla­gost lénye­ge­sen meg­ha­la­dó lelki és testi szen­ve­dé­sek után bekö­vet­ke­ző halá­lát okozta.

A vád­irat sze­rint a maga is testi-lelki beteg­sé­gek­kel küzdő, de beszá­mít­ha­tó vád­lott a 84 éves édes­any­já­val élt közös ház­tar­tás­ban, ame­lyet a sér­tett veze­tett. 2019 ele­jén azon­ban az asszony egész­sé­gi álla­po­ta meg­rom­lott, s ezért már sem főzni, sem taka­rí­ta­ni nem tudott. Az inak­tív élet­vi­telt foly­ta­tó elkö­ve­tő a sér­tett teen­dő­it ekkor sem vette át, sőt több­ször bán­tal­maz­ta édes­any­ját, ami­ért az a koráb­bi fel­ada­ta­it nem látta el.

A vád­lott az édes­any­ját a ház körü­li mun­kák­ban koráb­ban segít­sé­get nyúj­tó isme­rő­sök­től elszi­ge­tel­te, miu­tán az asszony bán­tal­ma­zá­sa miatt több­ször figyel­mez­te­tést kapott, illet­ve, azért is, hogy a ren­det­len­sé­get, majd az idő­vel elvi­sel­he­tet­len­né váló körül­mé­nye­ket ne lás­sák. A nő ezen túl édes­any­ját orvos­hoz sem vitte, s nem is hívott hozzá orvost.

A sér­tett álla­po­ta 2019 júli­u­sá­ra oly mér­ték­ben meg­rom­lott, hogy saját maga ellá­tá­sá­ra is kép­te­len­né vált, és ágy­hoz kötött lett. Lánya ennek elle­né­re a higi­é­nés ellá­tá­sát tovább­ra sem biz­to­sí­tot­ta, és gyógy­ke­ze­lé­se érde­ké­ben sem intéz­ke­dett. Még akkor is csak több nap után kért segít­sé­get isme­rő­se­ik­től, ami­kor édes­any­ját az ágy­ról lees­ve, a föl­dön talál­ta. A vád­lott tovább­ra is el akar­ta kerül­ni, hogy házuk­ba ide­ge­nek men­je­nek be, ezért még a segít­ség­nyúj­tás végett érke­ző fér­fi­nak is meg akar­ta til­ta­ni, hogy a jaj­ve­szé­ke­lő asszony­hoz men­tőt hív­jon, és a rend­őr­sé­get értesítse.

Az idős sér­tet­tet végül a men­tő­szol­gá­lat kór­ház­ba szál­lí­tot­ta, azon­ban ellá­tat­lan­sá­ga miatt álla­po­ta ekkor­ra már oly mér­ték­ben lerom­lott, hogy az orvo­si keze­lés elle­né­re két nap­pal később elhunyt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a nővel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Törvényszéknek.