Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ellátatlanul hagyta három gyermekét és a magatehetetlen édesanyját – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy nővel szem­ben minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő ellá­tat­la­nul hagy­ta három gyer­me­két és a maga­te­he­tet­len édesanyját.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a nő édes­any­já­val és három kis­ko­rú gyer­me­ké­vel élt együtt sop­ro­ni ott­ho­nuk­ban. A csa­lá­dot a szo­ci­á­lis intéz­mény­rend­szer 2016. év óta alap­el­lá­tás kere­té­ben gon­doz­ta. Az együtt­mű­kö­dés kez­det­től prob­lé­más volt, ugyan­is a vád­lott nem műkö­dött együtt. A nő a foko­zott gon­dos­ko­dást igény­lő gyer­me­kei, a maga­tar­tá­si prob­lé­mák­kal küzdő fiú gyer­me­kei,  illet­ve az értel­mi fogya­té­kos lánya meg­fe­le­lő fel­ügye­le­tét nem biz­to­sí­tot­ta, a gyer­me­kek fej­lő­dé­sét szol­gá­ló okta­tást aka­dá­lyoz­ta, kis­ko­rú gyer­me­kei szá­má­ra nem tel­jes körű­en biz­to­sí­tott ren­de­zett élet­kö­rül­mé­nye­ket, meg­fe­le­lő élel­me­zést, ruház­ko­dást, biz­ton­sá­gos ott­hont. A kis­ko­rú gyer­me­kek gyak­ran egye­dül, kísé­rő nél­kül men­tek óvo­dá­ba, iskolába.

A gyer­me­kek egyre elha­nya­gol­tabb álla­pot­ban, sok­szor nem az évszak­nak meg­fe­le­lő ruhá­zat­ban jár­tak, napo­kig mos­dat­la­nul men­tek óvo­dá­ba, isko­lá­ba. Elő­for­dult, hogy előző este az óvo­dás gyer­mek nem kapott enni, így éhe­sen érke­zett az óvo­dá­ba és rög­tön kérte a reggelit.

2022 nya­rán a vád­lott reg­gel távo­zott a laká­sá­ból, ahol ismé­tel­ten fel­ügye­let nél­kül hagy­ta a gye­re­ke­ket, ugyan­is édes­any­ja ekkor már önma­ga ellá­tá­sá­ra is kép­te­len volt. Az asszony több napja feküdt az egyik szo­bá­ban egy mat­ra­con, ahon­nan fel­kel­ni nem tudott. A vád­lott a máso­dik eme­le­ti lakás ajta­ját kulccsal bezár­ta, ezért a 8 éves közép­ső gyer­mek fel­má­szott a nyi­tott ablak pár­ká­nyá­ra, majd a ház falá­hoz rög­zí­tett kábe­len elkez­dett lemász­ni, de az első eme­let magas­sá­gá­ban már nem bírta tar­ta­ni magát és onnan a tár­sas­ház belső udva­rá­ra esett. Az esés követ­kez­tés­ben könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A sérült gyer­mek­hez érke­ző men­tő­ápo­lók tapasz­tal­ták, hogy a lakás­ban egy pisz­kos mat­ra­con fek­szik a vád­lott idős édes­any­ja, több napja ellá­tat­la­nul, fel­fek­vés­sel, fel­ázott és kicsí­pett bőr­rel, erő­sen kiszá­rad­va és alul­táp­lál­tan, ezért őt is kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. Éle­tét az idő­ben érke­ző szak­sze­rű orvo­si segít­ség men­tet­te meg. A sér­tett akkor már napok óta érde­mi hely­vál­toz­ta­tó moz­gás­ra nem volt képes. Folya­dé­kot napok, vagy akár hetek óta nem fogyasz­tott meg­fe­le­lő mértékben.

Az idős sér­tett három hónap­pal később meg­halt, A halá­lát az évek óta fenn­ál­ló és súlyos­bo­dó idült beteg­sé­gei okoz­ták, ugyan­ak­kor az álla­po­ta rom­lá­sá­hoz a gon­do­zá­sá­nak elég­te­len volta nagy­mér­ték­ben hoz­zá­já­rult. Az elég­te­len gon­do­zás, a halál adott idő­pont­ban való bekö­vet­kez­té­ben részo­ki sze­rep­pel bírt.

A vád­lot­tal szem­ben a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó. Az ügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nya a bűn­cse­lek­mé­nyek beis­me­ré­se ese­té­re – egye­bek mel­lett – 12 év fegyházbüntetés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést a Győri Tör­vény­szék fogja meghozni.