Főoldal » Hírek » Ellenállt az idős asszony, nem sikerült kirabolni - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy rab­ló­pá­ros­sal szem­ben, akik Kecs­ke­mé­ten egy moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott, véd­te­len, idős asszony­ra hátul­ról rátá­mad­va akar­ták a vál­lán lévő tás­ká­ját elven­ni. Bár a sér­tett a föld­re esett, kitar­tó­an ellen­állt és nem hagy­ta, hogy elra­gad­ják tőle az értékeit.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti nő és élet­tár­sa a férfi ötle­té­re meg­egyez­tek abban, hogy az utcán keres­nek egy olyan, az élet­ko­ra vagy más okból a táma­dás elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mélyt, aki­től a nő könnyen el tudja venni a tás­ká­ját. 2021. októ­ber 15-én, dél­előtt, Kecs­ke­mé­ten, az Aka­dé­mia kör­úton követ­ték az előt­tük guru­lós járó­ke­ret­tel hala­dó 80 éves asszonyt. A nő azért, hogy később ruhá­za­ta alap­ján nehe­zebb legyen beazo­no­sí­ta­ni, a kabát­ját levet­te és átad­ta tár­sá­nak. Ezután a kisze­melt áldo­za­tuk mögé lépett és a bal vál­lá­ra akasz­tott tás­ká­ját meg­pró­bál­ta lehúz­ni a sér­tett válláról.

Az idős asszony ezt ész­lel­ve a tás­ká­ját meg­ra­gad­ta és igye­ke­zett magá­hoz szo­rí­ta­ni. Eköz­ben azon­ban a táska szíja elsza­kadt és a táska tar­tal­ma kibo­rult a föld­re. A nő ekkor meg­fog­ta a tás­kát, miköz­ben a sér­tett az elsza­kadt szí­já­nál fogva szin­tén húzta a tás­kát maga felé. A guru­lós járó­ke­ret eköz­ben fel­bo­rult és a sér­tett a föld­re esett. A vád­lot­tak látva a sér­tett ellen­ál­lá­sát, fel­ad­ták és üres kéz­zel elszaladtak.

Az idős nő tás­ká­já­ban közel 40 ezer forint­nak meg­fe­le­lő érték volt. A sér­tett a föld­re esés követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló koponya- és váll­zú­zó­dást szenvedett.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nőt és tár­sát bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és ezért mind­ket­te­jük­kel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.