Főoldal » Archív » Ellenőröket bántalmazott egy férfi Budapesten - vádemelés - VIDEÓVAL

A 28 éves férfi nem akar­ta kifi­zet­ni a bír­sá­got, ezért a vele szem­ben intéz­ke­dő jegy­el­len­őrö­ket súlyo­san bántalmazta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. novem­ber 20-án dél körül az I. kerü­let­ben köz­le­ke­dő 41-es vil­la­mo­son menet­jegy és bér­let nél­kül uta­zott, ezért a vele szem­ben intéz­ke­dő jegy­el­len­őr fel­szó­lí­tot­ta, hogy a pót­dí­ja­zás érde­ké­ben száll­jon le vele a jár­mű­ről. A vád­lott ennek a Vár­kert Bazár meg­ál­ló­nál ele­get tett, ahol velük együtt leszállt a vil­la­mo­son intéz­ke­dő másik két ellen­őr is.

A vád­lott a meg­ál­ló­ban a bír­ság miatt a jegy­el­len­őrö­ket szi­dal­maz­ta, bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te, sze­mé­lyi ada­ta­it nem volt haj­lan­dó meg­ad­ni, és el akar­ta hagy­ni a hely­színt. Miu­tán az egyik ellen­őr közöl­te vele, hogy rend­őrt hív, a vád­lott oda­lé­pett hoz­zá­juk, és az egyik sér­tet­tet egy­más után mind­két öklé­vel, nagyobb erő­vel meg­ütöt­te. A sér­tett az üté­sek követ­kez­té­ben föld­re esett. Ezután a vád­lott leg­alább két alka­lom­mal ököl­lel a sér­tett mel­lett álló másik ellen­őrt is megütötte.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az egyik ellen­őr orr­csont törést szen­ve­dett, a másik könnyeb­ben sérült meg az arcán.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek ese­tén a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által köz­zé­tett fel­vé­te­lek a bán­tal­ma­zás­ról az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megutotte-az-ellenoroket-videoval