Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ellopta a kölyökkutyát – VIDEÓVAL – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ello­pott egy kölyökkutyát. 

A vád sze­rint a férfi 2023. novem­ber 24-én egy hoz­zá­tar­to­zó­ja szü­le­tés­nap­já­ra készült, aki­nek egy kölyök­ku­tyát sze­re­tett volna aján­dé­koz­ni. Miköz­ben a vád­lott Kál tele­pü­lé­sen sétált, az utcá­ról meg­lát­ta az egyik ház udva­rán sza­lad­gá­ló ebet, ezért egy hir­te­len ötlet­től vezé­rel­ve bemá­szott az ingat­lan­ba, majd fel­kap­ta a kölyök kan német­ju­hász kutyát és a kezé­ben az állat­tal távo­zott a hely­szín­ről. A férfi a lopott álla­tot elaján­dé­koz­ta rokonának.

Néhány nap eltel­té­vel a vád­lott – miköz­ben a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sá­ra igye­ke­zett – a kutyát vissza­vit­te ere­de­ti tulaj­do­no­sá­nak, annak leg­na­gyobb örömére. 

A cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke 35.000 Ft, mely így megtérült.

Az ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, helyi­ség­hez tar­to­zó beke­rí­tett hely­re a jogo­sult tudta és bele­egye­zé­se nél­kül bemen­ve elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja a férfit.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban jóvá­té­te­li munka intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a cse­lek­mé­nyét meg­bá­nó, bün­tet­len elő­éle­tű és a kölyök­ku­tyát vissza­szol­gál­ta­tó vád­lot­tal szemben.

A fel­vé­telt egy biz­ton­sá­gi kame­ra készítette.