Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ellopta a plébánia tetejét – rendőrségi fotókkal – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tott egy 21 éves tol­vajt, aki még a helyi plé­bá­nia felet­ti tetőt is ellopta.

A Pász­tói Rend­őr­ka­pi­tány­ság egy 21 éves férfi ellen soro­zat­lo­pás miatt foly­tat eljá­rást. A fia­tal kora elle­né­re már rovott múltú gya­nú­sí­tott 2024 tava­szá­tól több hely­ről lopott Kál­lón. Volt, ahon­nan érté­kes szer­szá­mo­kat vitt el, de lopott eresz­csa­tor­ná­kat, kosa­ra­kat és egy hin­ta­ágyat is. Május­ban mód­sze­re­sen elkezd­te lebon­ta­ni a helyi plé­bá­nia tető­szer­ke­ze­tét, majd abból külön­bö­ző napo­kon elvitt magá­val cse­re­pe­ket és bádog­le­me­ze­ket, mellyel több, mint 140.000 forint kárt oko­zott az eklézsiának.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egyet­ért­ve – elren­del­te a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi letar­tóz­ta­tá­sát, melyet ő és az ügyész is tudo­má­sul vett.

A rend­őr­ség – kép­pel illuszt­rált – saj­tó­köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-egy-kalloi-tolvaj