Főoldal » Hírek » Elmérgesedett az amúgy sem felhőtlen szomszédi viszony - fotóval- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség magán­lak­sér­tés vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 31 éves fér­fi­val szemben.

A vád lénye­ge sze­rint a seges­di fér­fi­nak meg­rom­lott a kap­cso­la­ta szom­széd­já­val, ezért 2020 augusz­tu­sá­ban erő­sen ittas álla­pot­ban besé­tált a sér­tett udva­rá­ra és fel­nyi­tot­ta az ott leál­lí­tott gép­ko­csi motor­ház­te­te­jét, ahol lesze­relt pár alkat­részt abból a cél­ból, hogy szom­széd­ja ne tudja az autó­ját használni.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét azon­ban ész­re­vet­te a sér­tett és szit­ko­zód­va távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel. A felek ezt köve­tő­en köl­csö­nö­sen becs­mé­rel­ték egy­mást, majd a sér­tett a házá­ba ment, de a vád­lott ekkor sem tágí­tott, hanem követ­te haragosát.

Az épü­let­ben már dula­ko­dá­sig fajult a szom­szé­dok vesze­ke­dé­se, ami­nek a vád­lott sógo­ra vetett véget azzal, hogy kihúz­ta a ház­ból a férfit.

A dühös vád­lott azon­ban nem elé­ge­dett meg ennyi­vel, kife­lé menet a sér­tett kocsi­já­nak szél­vé­dő­jét ököl­lel betör­te és a hátsó ablak­tör­lőt is meg­ron­gál­ta, amely cse­lek­mé­nyé­vel 65.000 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re tett indítványt.

A fel­hasz­nált képet a nyo­mo­zó ható­ság a szem­le során készítette.