Főoldal » Archív » Előállítási dömping a Kaposvári és a Siófoki Járási Ügyészségen

A Kapos­vá­ri és a Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség sike­re­sen és ered­mé­nye­sen állít­ja bíró­ság elé a vád­lot­ta­kat, ezál­tal is gyor­sít­va a bün­te­tő­el­já­rás lefolytatását.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény rész­ben tágí­tot­ta a bíró­ság elé állí­tás fel­té­te­le­it, ami­kor lehe­tő­vé teszi, hogy akár a tíz évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se ese­tén az ügyész gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­sa a vád­lot­tat. Ugyan­ak­kor az un. tet­ten­éré­ses elő­ál­lí­tás ese­tén az eddig 30 napos határ­idő helyett 15 nap­ban szab­ja meg a bíró­ság elé állí­tás feltételét.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény 2018. júli­us 1. nap­ját köve­tő hatály­ba lépé­se óta a Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség 33 elkö­ve­tőt állí­tott bíró­ság elé (lopás, ron­gá­lás, garáz­da­ság, súlyos testi sér­tés, sze­xu­á­lis vissza­élés és ittas veze­tés miatt).

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség pedig csak az elmúlt napon négy elkö­ve­tőt állí­tott bíró­ság elé kifosz­tás, jármű önké­nyes elvé­te­le, lopás és ittas veze­tés elkövetéséért.

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség az elmúlt héten az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott két napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta azt a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat, aki­vel szem­ben Tolna megyé­ben bün­te­tő­el­já­rás folyik lopás elkö­ve­té­se miatt és bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állt.

A ter­helt 2018. augusz­tus 13-án, a haj­na­li órák­ban, Sió­fo­kon egy föld­szin­ti tár­sas házba a nyi­tott erkély­aj­tón keresz­tül besur­rant, ahol kész­pénz és műsza­ki cik­kek után kuta­tott. A sér­tet­tek azon­ban ész­re­vet­ték őt, így a ter­helt anél­kül, hogy bár­mit is eltu­laj­do­nít­ha­tott volna, a hely­szín­ről elme­ne­kült. A sér­tett utána eredt, rövid üldö­zés után elfog­ta, és a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig visszatartotta.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt lopás vét­sé­ge miatt 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, majd elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát is.