Főoldal » Archív » Előbb a buszvezetővel, majd a kórházi ápolókkal erőszakoskodott egy részeg férfi Miskolcon

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy 31 éves fér­fi­val szem­ben.

A vád­lott 2016 decem­be­ré­ben ittas álla­pot­ban szállt fel egy váro­si busz­ra Mis­kol­con. Mivel folya­ma­to­san han­gos­ko­dott, a busz­so­főr fel­szó­lí­tot­ta a követ­ke­ző meg­ál­ló­nál, hogy száll­jon le. A férfi ennek nem tett ele­get és trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta a sofőrt, aki a kar­já­nál fogva lekí­sér­te a busz­ról. Miu­tán a gép­ko­csi­ve­ze­tő foly­tat­ni akar­ta az utat, a vád­lott ismét fel­szállt a busz­ra és meg akar­ta rúgni a sofőrt, de csak a fülke ajta­ját érte a rúgás, az ajtó pedig hátba vágta a sér­tet­tet.

A busz­ve­ze­tő bezár­kó­zott a fül­ké­be és rend­őri segít­sé­get kért, mert a dühön­gő férfi rug­dos­ta és köp­köd­te a fülke ajta­ját. A kiér­ke­ző rend­őrök a fér­fit lekí­sér­ték a jár­mű­ről, miköz­ben ő szi­dal­maz­ta és intéz­ke­dé­sük miatt becsü­let­sér­tő kife­je­zé­sek­kel illet­te őket.

A vád­lot­tat a rend­őrök a Megyei Kór­ház deto­xi­ká­ló osz­tá­lyá­ra vit­ték erő­sen ittas álla­po­ta miatt. Itt a férfi tovább őrjön­gött, szi­dal­maz­ta a kór­há­zi ápo­ló­kat és egyi­kü­ket két­szer fejbe is rúgta.

A busz­so­főr és a kór­há­zi ápoló is köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül, így kiemelt bün­te­tő­jo­gi védel­met élvez.

Az ügyész­ség két rend­be­li köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és két rend­be­li becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.