Főoldal » Hírek » Előbb a húgára, majd egy késsel az apjára támadt egy férfi – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben a Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint kábí­tó­szer hatá­sa alatt kés­sel, több­ször meg­szúr­ta és meg­vág­ta az édesapját. 

A vád­irat sze­rint a húsz­éves férfi 2023. októ­ber 1-jén 00 óra 20 perc után tata­bá­nyai ott­ho­ná­ban a nem sok­kal koráb­ban elfo­gyasz­tott kábí­tó­szer­től zavart lett, és nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést okoz­va egy alka­lom­mal meg­ütöt­te a húga arcát. Az elkö­ve­tőt az édes­ap­ja, a sér­tett meg­pró­bál­ta meg­nyug­tat­ni, mire a férfi elő­vett a kony­ha­szek­rény­ből egy kést, és hét­szer meg­szúr­ta, meg­vág­ta az édes­ap­ját a fején, a kar­ján és a mellkasán.

A cse­lek­mény követ­kez­té­ben az apá­nak élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sei kelet­kez­tek, melyek orvo­si segít­ség hiá­nyá­ban a halá­lá­hoz is vezet­het­tek volna.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az elkö­ve­tőt vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.