Főoldal » Archív » Előbb a vendégekre támadt, majd törni-zúzni kezdett a sörözőben

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a bíró­ság ked­den elren­del­te annak a 33 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2018. októ­ber 12-én este egy mis­kol­ci sörö­ző­ben előbb két fér­fit bán­tal­ma­zott, majd meg­ron­gál­ta a ven­dég­lá­tó­hely berendezését.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, a gya­nú­sí­tott a sörö­ző előt­ti terü­le­ten - elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en - lök­dös­ni kez­dett egy fér­fit, majd a sörö­ző­be belép­ve a kezé­ben lévő bili­árd dákó­val előbb a fején, majd a kezén is meg­ütött egy másik ven­dé­get, mely­nek követ­kez­té­ben a dákó eltört. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott a törött dákó­val betör­te a sörö­ző bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­gét, majd a pult­ban lévő szé­ke­ket és a pul­ton lévő poha­ra­kat is összetörte.

A férfi – miu­tán a rend­őr­ség a fenti bűn­cse­lek­mény miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ta – 2018. októ­ber 13-án kora este egy ismert áru­ház­lánc mis­kol­ci üzle­té­ben az ott szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő biz­ton­sá­gi őrt min­den előz­mény nél­kül hátul­ról lábon rúgta, mely cse­lek­mény miatt ismét gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sá­ra került sor. A biz­ton­sá­gi őr nem sérült meg.

A gya­nú­sí­tott erő­sza­kos és kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tá­sa mind­két eset­ben alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel és garáz­da­ság vét­sé­gé­vel gyanúsítja.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi az elle­ne meg­in­dult bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, illet­ve ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért 1 hónap­ra elren­del­te a letartóztatását.