Főoldal » Hírek » Előbb cigarettát kért a 13 éves, majd társaival együtt rabolt is- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás miatt vádat emelt egy 13 éves fia­tal­ko­rú­val és két tár­sá­val szem­ben, akik tavaly ősszel egy éjjel Baja sétá­ló­ut­cá­já­ban ciga­ret­tát és pénzt köve­tel­tek a sér­tet­től, majd miu­tán a férfi meg­ta­gad­ta a kérést, úgy össze­rug­dos­ták, hogy eltör­ték az orrát és a pén­zét is elvet­ték.

A vád­irat sze­rint tavaly októ­ber 22-én késő este az elkö­ve­tés­kor nem egé­szen 13 éves fia­tal­ko­rú 15 éves báty­já­val és fel­nőtt­ko­rú tár­suk­kal Baja sétá­ló­ut­cá­já­ban egy pad­nál áll­do­gál­tak. Ami­kor a bűn­ügy sér­tett­je elha­ladt előt­tük, a 13 éves ciga­ret­tát kért a fér­fi­tól, aki adott is neki három szá­lat és tovább­ment.

Még aznap éjjel újra össze­ta­lál­koz­tak a fér­fi­val, akkor a vád­lot­tak men­tek oda hozzá és a 13 éves elő­ször ismét ciga­ret­tát kért tőle. Ami­kor azon­ban a sér­tett közöl­te, hogy már adott nekik és „esze ágá­ban sincs adni”, a tár­sa­ság leg­fi­a­ta­labb­ja pénzt kért tőle, de a férfi ezt is vissza­uta­sí­tot­ta. Erre mind­hár­man szi­dal­maz­ni kezd­ték és verés­sel fenye­get­ték. Mivel a sér­tett tovább­ra sem volt haj­lan­dó pénzt adni nekik, a fel­nőtt­ko­rú arcon ütöt­te és mell­ka­son rúgta, majd a föld­re került áldo­za­tu­kat mind­annyi­an tovább ütöt­ték és rug­dos­ták. Eköz­ben a sér­tett mel­lé­nyé­nek egyik zse­bé­ből kivet­ték a pénz­tár­cá­ját, benne 19.000 forint­tal, másik zse­bé­ből pedig egy zacs­kó dohányt és egy szi­var­kát. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést szen­ve­dett.

Egy arra járó kerék­pá­ros szem­ta­nú­ja volt a rab­lás­nak és a mene­kü­lő rab­lók nyo­má­ba eredt. A tár­sa­ság leg­fi­a­ta­labb tag­ját utol­ér­te és vissza­tar­tot­ta, miköz­ben érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket. A bajai rend­őrök a rabolt hol­mit lefog­lal­ták és vissza­ad­ták a sér­tett­nek.

Az ügyész­ség a tár­sa­ság mind­há­rom tag­ját cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás, a két idő­sebb vád­lot­tat ezen kívül súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja. A 13 éves fia­tal­ko­rú sza­bad­lá­bon, míg két társa letar­tóz­ta­tás­ban várja, hogy ügyük­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság dön­tést hoz­zon.