Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Előbb lopott, majd két nap múlva rabolt - A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki lopott egy kis­kun­ha­la­si áru­ház­ból, majd két nap múlva, az újabb lopá­sa miatt őt lefü­le­lő biz­ton­sá­gi őrt bán­tal­maz­ta azért, hogy a lopott hol­mit megtartsa.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. augusz­tus 1-jén dél­után egy kis­kun­ha­la­si áru­ház­ból par­fü­möt, borot­vát és táp­lá­lék­ki­egé­szí­tőt lopott össze­sen 25 ezer forint érték­ben. Cse­lek­mé­nyét az áru­ház biz­ton­sá­gi őre más­nap, a kame­ra­fel­vé­te­lek elem­zé­se során ész­lel­te és őt beazonosította.

A lopás után két nap­pal a vád­lott ismét meg­je­lent az áru­ház­ban. Ekkor őt a biz­ton­sá­gi őr a koráb­bi lopás elkö­ve­tő­je­ként fel­is­mer­te és a kame­ra­rend­sze­ren keresz­tül a moz­gá­sát folya­ma­to­san nyo­mon követ­te. Ész­re­vet­te, hogy a férfi ismét borot­vát és par­fü­möt rej­tett a ruhá­já­ba úgy, hogy az áru­vé­del­mi esz­közt leszed­te és azt a ruhá­za­ti osz­tá­lyon elrej­tet­te. A vád­lott a 22 ezer forint érté­kű lopott áru­val távo­zott az eladó­tér­ből, miköz­ben a biz­ton­sá­gi őr mel­lett elha­ladt. Ekkor a biz­ton­sá­gi őr fel­szó­lí­tot­ta, hogy köves­se a biz­ton­sá­gi iro­dá­ba. Elő­ször úgy tűnt, hogy a vád­lott ele­get tesz a fel­szó­lí­tás­nak, majd – mivel az őr közöl­te vele, hogy tud a lopá­sok­ról – kísé­rő­jé­vel szem­be­for­dult és azért, hogy a ruhá­já­ba rej­tett árut meg­tart­sa, mind­két kezé­vel, nagy erő­vel mell­ka­son és karon ütöt­te. A biz­ton­sá­gi őr az ütés hatá­sá­ra az egyen­sú­lyát elve­szí­tet­te, meg­tán­to­ro­dott, miköz­ben ezt kihasz­nál­va a rabló a lopott áru­val együtt a hely­szín­ről elme­ne­kült. A meg­tá­ma­dott őr az ütés követ­kez­té­ben nem szen­ve­dett sérülést.

A vád­lot­tat a kis­kun­ha­la­si rend­őrök még aznap elfog­ták és bár a lopott holmi egy részét elad­ta, a rab­lás­sal meg­szer­zett borot­vát a laká­sán lefog­lal­ták. Az áru­ház az őt ért kár meg­té­rí­té­se érde­ké­ben a nyo­mo­zás során pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat rab­lás bűn­tet­te mel­lett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.