Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Előbb meglopta, aztán megverte a sértettet – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség lopás és aljas indok­ból elkö­ve­tett testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy sza­bad­szál­lá­si utcá­ban sétál­va össze­ta­lál­ko­zott a sér­tet­tel, akit pár órá­val azelőtt lopott meg. A sér­tett vissza­kö­ve­tel­te a még min­dig a vád­lott­nál lévő lopott dol­go­kat, a férfi azon­ban nem adta azo­kat vissza, sőt még meg is ütöt­te a nőt.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű hely­bé­li férfi 2022. júni­us 19. nap­ján a kora esti órák­ban átment isme­rő­sei – a sér­tett nő és férje – sza­bad­szál­lá­si házá­hoz, ahol azon­ban sen­kit nem talált ott­hon. A vád­lott meg­lát­ta, hogy a lakó­ház utcá­ra nyíló abla­kát szel­lőz­te­tés cél­já­ból nyit­va hagy­ták. Elha­tá­roz­ta, hogy kihasz­nál­ja a kínál­ko­zó alkal­mat és a nyi­tott abla­kon keresz­tül bemá­szott a házba.

A vád­lott félt attól, hogy a sér­tett és csa­lád­tag­jai haza­ér­nek, ezért csak 10 per­cig volt bent a ház­ban, ahol talált egy műanyag bevá­sár­ló szaty­rot és abba gyor­san, válo­ga­tás nél­kül bele­do­bált min­dent, ami a keze ügyé­be került. A férfi külön­bö­ző élel­mi­sze­rek és alko­hol­ter­mé­kek mel­lett két mobil­te­le­font, szá­mos ékszert és némi kész­pénzt vett magá­hoz, majd a közel 400.000 forint érté­kű zsák­mánnyal távo­zott a házból.

Órák­kal később az elkö­ve­tő az eltu­laj­do­ní­tott tár­gyak egy részét tar­tal­ma­zó sza­tyor­ral a kezé­ben sétált a város­ban, ami­kor a sér­tett­be bot­lott. A nő fel­is­mer­te a tőle ello­pott érté­ke­ket és vissza­kö­ve­tel­te azo­kat a fér­fi­től, aki azon­ban tagad­ta, hogy azok lopot­tak len­né­nek. Ezután a nő ráfo­gott a férfi kezé­ben tar­tott bevá­sár­ló­sza­tyor­ra és meg­pró­bál­ta vissza­ven­ni azt, a vád­lott azon­ban – azért, hogy a koráb­ban eltu­laj­do­ní­tott tár­gya­kat meg­tart­sa és a fele­lős­ség­re vonást elke­rül­je – egy alka­lom­mal, ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet. A bán­tal­ma­zást látva egy járó­ke­lő sie­tett a sér­tett segít­sé­gé­re, emi­att a vád­lott az érté­ke­ket hát­ra­hagy­va elme­ne­kült a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nő 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a fér­fit kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás és aljas indok­ból elkö­ve­tett testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.