Főoldal » Archív » Előbb megrongálták az autóját, majd összeverték a tulajdonost a testvérek

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi és két fia­tal­ko­rú öccse ellen, akik 2017. júni­us 17-én este meg­ron­gál­tak egy utcán par­ko­ló autót, majd a cse­lek­mé­nyü­ket ész­le­lő fér­fit – a jármű tulaj­do­no­sát - a náluk lévő esz­kö­zök­kel bán­tal­maz­ták.

A vád­irat sze­rint, az elkö­ve­tők egyi­ke a sér­tett laká­sa előtt par­ko­ló kis­te­her­au­tó jobb hátsó lám­pá­já­nak burá­ját egy faka­ró­val össze­tör­te. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak a zajra a laká­sá­ból kijö­vő, és őket tet­tük miatt kér­dő­re vonó sér­tett­re támad­tak, a náluk lévő karó­val, fém­cső­vel és macsé­tá­val mind­hár­man ütle­gel­ték, majd a föld­re került fér­fit több­ször meg is rúgták.

A sér­tett segély­ki­ál­tá­sa­it hall­va oda­ment hoz­zá­juk egy férfi, aki ráki­a­bált az elkö­ve­tők­re, és a föl­dön fekvő sér­tett köze­lé­ből a vád­lot­ta­kat meg­pró­bál­ta elhúz­ni, akik végül eldo­bál­ták a náluk lévő esz­kö­zö­ket, és elszaladtak.

A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett az ajkán, a mell­ka­sán, a  kar­ján  vala­mint mind­két tér­dén zúzó­dá­sos, illet­ve vér­öm­lennyel járó 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket társ­tet­tes­ként, cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, a fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tal és az egyik fia­tal­ko­rú­val szem­ben elzá­rás, illet­ve köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sá­ra, míg har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Járásbíróságnak.