Főoldal » Archív » Előbb rabolt, majd verekedett a fiatalkorú lány - letartóztatták

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság hét­főn elren­del­te annak a fia­tal­ko­rú lány­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki augusz­tus 31-én, dél­után kira­bolt egy diá­kot, majd este bán­tal­ma­zott egy nőt Mis­kolc belvárosában.

A gya­nú­sí­tott Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban pénz­vál­tás­ra kérte a sér­tet­tet, majd mikor a 17 éves lány kinyi­tot­ta a pénz­tár­cá­ját, a gya­nú­sí­tott egy hir­te­len moz­du­lat­tal kika­pott abból 5.000 forin­tot, a pénzt a mell­tar­tó­já­ba rej­tet­te és el akart menni. A sér­tett meg­pró­bál­ta az elkö­ve­tőt vissza­tar­ta­ni és a pén­zét vissza­sze­rez­ni, de a gya­nú­sí­tott a pénz meg­tar­tá­sa érde­ké­ben a sér­tett kar­ját meg­szo­rí­tot­ta, majd egy alka­lom­mal arcon ütöt­te, és elmenekült.

A sér­tett a bán­tal­ma­tás követ­kez­té­ben nem sérült meg.

Néhány órá­val később a gya­nú­sí­tott szin­tén a bel­vá­ros­ban, a Szin­va patak felett átíve­lő egyik hídon, elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en egy alka­lom­mal arcon ütött, meg­lö­kött, majd a haját meg­ra­gad­va rán­gat­ni és ismét ütle­gel­ni kez­dett egy fia­tal nőt, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A meg­tá­ma­dott nő a sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a gya­nú­sí­tot­tal szemben.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság a 17 éves lányt rab­lás bűn­tet­té­vel, garáz­da­ság vét­sé­gé­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel gya­nú­sít­ja, melye­kért bűnös­sé­ge meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén akár 7 év sza­bad­ság­vesz­tést is kiszab­hat vele szem­ben a bíróság.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a külö­nös tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés, vala­mint a sér­tet­tek befo­lyá­so­lá­sán keresz­tül az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, melyek eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­val nem küszö­böl­he­tők ki, ezért egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.