Főoldal » Archív » Előbb utánfutót, majd az utánfutóval tűzifát lopott a férfi – vádat emeltek ellene

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás és egye­di azo­no­sí­tó­jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 28 éves, Deve­cser mel­let­ti falu­ban élő fér­fi­val szem­ben, aki 2017. augusz­tus végén, néhány nap lefor­gá­sa alatt segéd­mo­tort, után­fu­tót és kerék­pá­ro­kat lopott Ajká­ról, a motor és az után­fu­tó alváz­szá­mát meg­vál­toz­tat­ta, majd a lopott után­fu­tó­val a kolon­tá­ri erdő­ből tűzi­fát tulaj­do­ní­tott el. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2017. augusz­tus végén, az éjje­li órák­ban egy, az utcán par­ko­ló segéd­mo­tor­ke­rék­párt, vala­mint egy után­fu­tót tulaj­do­ní­tott el Ajkán. A vád­lott a motort és az után­fu­tót is a lakó­he­lyé­re vitte, ahol mind­ket­tő alváz­szá­mát meg­vál­toz­tat­ta, a motort átfes­tet­te, az után­fu­tó rend­szám táb­lá­ját pedig levet­te és eléget­te. Az eltu­laj­do­ní­tott érté­ke­ket a rend­őr­ség a fér­fi­tól lefog­lal­ta, és a sér­tet­tek­nek kiad­ta, azon­ban a jár­mű­vek­ben oko­zott ron­gá­lá­si kár nem térült meg.

A vád­lott pár nap­pal később ismét Ajká­ra ment, ahol egy zárt udvar­ból kerék­pá­ro­kat lopott, melyek közül a kisebb érté­kű bicik­li lefog­la­lá­sá­val a sér­tett­nek oko­zott, közel 150 000 forin­tos kár rész­ben megtérült.

A férfi 2017. szep­tem­ber ele­jén két tár­sá­val már a Kolon­tár mel­let­ti erdő­be ment lopni, egy, a tulaj­do­nát képe­ző, rend­szám nél­kü­li sze­mély­gép­ko­csi­val, és a hozzá kap­csolt -koráb­ban Ajká­ról ellopott- után­fu­tó­val. A három vád­lott az erdő­ből 4 m³ mennyi­sé­gű vörös tölgy tűzi­fát tulaj­do­ní­tott el, s szál­lí­tott a férfi lakó­he­lyé­re, ahol a 80 000 forint érté­kű faanyag utóbb lefog­la­lás­ra került.

A járá­si ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a falo­pás elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált sze­mély­gép­ko­csi elkob­zá­sát is indít­vá­nyoz­ta a vádiratában.