Főoldal » Archív » Előfizetői szerződéseket köttettek meg

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat hat sze­méllyel szem­ben, akik az egyik hazai mobil­szol­gál­ta­tó veszp­ré­mi és ajkai szak­üz­le­te­i­ben, illet­ve partner-üzleteiben úgy vásá­rol­tak nagy érté­kű mobil­te­le­fon készü­lé­ke­ket, hogy a tör­lesz­tő rész­le­tek, illet­ve a hasz­ná­la­ti díj fize­té­se nem állt a szándékukban.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Elő­fi­ze­tői szer­ző­dé­se­ket köttettek