Főoldal » Archív » Előkerült a 180 milliós költségvetési csalás egyik elkövetője

A Somogy Megyei Főügyész­ség koráb­ban tájé­koz­ta­tást adott arról, hogy vádat emelt külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és magán­ok­irat hami­sí­tás vét­sé­ge miatt négy vád­lot­tal szem­ben, akik a Somogy megyei szék­he­lyű vál­lal­ko­zá­suk részé­re 2012. évben úgy nyúj­tot­tak be pályá­za­tot mun­ka­hely terem­tő beru­há­zás támo­ga­tá­sá­ra, hogy a pályá­zat meg­va­ló­sí­tá­sa szán­dé­kuk­ban nem állt, cél­juk a támo­ga­tá­si összeg jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­se volt.

A vád­lot­tak eddig isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó egyik tár­sát a napok­ban elfo­ga­tó parancs alap­ján sike­rült kézre kerí­te­ni. Ezi­dá­ig más, kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú sze­mély nevé­re szóló hamis sze­mé­lyi okmá­nyok­kal rej­tőz­kö­dött a ható­sá­gok elől. A Somogy Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tást elrendelte.

Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.14