Főoldal » Hírek » Előkerült a baseball ütő – a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat két 20-as éve­i­ben járó szar­va­si férfi ellen, akik egy pénz­kö­ve­te­lés­nek a sér­tett házá­ban éjjel, hívat­la­nul meg­je­len­ve, erő­szak­kal kíván­tak érvényt szerezni.

A vád­irat sze­rint a két férfi 2022. novem­ber 25-én, Szar­va­son egy közös isme­rő­sük­nél ita­loz­tak, miköz­ben az idő­seb­bik férfi több alka­lom­mal pró­bál­ta meg tele­fo­non elér­ni egyik isme­rő­sét, aki tar­to­zott neki. Mivel a sér­tett nem rea­gált a tele­fon­hí­vá­sok­ra, ezért a férfi elha­tá­roz­ta, hogy sze­mé­lye­sen kere­si fel, és vissza­sze­re­zi a sér­tet­től a pén­zét. Magá­hoz vett egy base­ball ütőt, taxit hívott, és azzal az éjje­li órák­ban a sér­tett békés­szent­and­rá­si csa­lá­di házá­hoz ment, ahová a tar­to­zás behaj­tá­sa érde­ké­ben elkí­sér­te őt barát­ja is.

Ami­kor meg­ér­kez­tek a ház­hoz, kinyi­tot­ták a bere­te­szelt kis­ka­put, majd han­go­san döröm­böl­tek a bejá­ra­ti ajtón és az abla­ko­kon, végül a nyi­tott hátsó ajtón keresz­tül bemen­tek a házba. Ekkor talál­koz­tak össze a kopo­gás­ra fel­éb­re­dő sér­tet­tel, aki­től az idő­seb­bik ter­helt indu­la­to­san köve­tel­te a 20.000.-Ft össze­gű tar­to­zás vissza­fi­ze­té­sét. A sér­tett azon­ban tagad­ta, hogy bár­mi­lyen összeg­gel tar­toz­na, egy­ben fel­szó­lí­tot­ta a két vád­lot­tat a távo­zás­ra. A két férfi azon­ban tovább köve­te­lő­zött, miköz­ben azzal fenye­get­ték a sér­tet­tet, hogy meg­ve­rik, és a nyo­ma­ték ked­vé­ért a base­ball ütőt is felé tartották.

Idő­köz­ben meg­je­lent a nap­pa­li­ban a sér­tett élet­tár­sa is, a sér­tett pedig érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A tele­fon­hí­vás, vala­mint a nő hatá­ro­zott fel­lé­pé­sé­nek hatá­sá­ra a ter­hel­tek kimen­tek az udvar­ra, ahol azon­ban a sér­tet­tel tovább dulakodtak.

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a cse­lek­ményt kez­de­mé­nye­ző és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, míg bün­tet­len tár­sát fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.