Főoldal » Archív » Előkészítő ülésen hozott ítéletet a bíróság egy halálos közúti balesetet okozó nő ügyében

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 51 éves Nóg­rád megyei nővel szem­ben, aki az elő­zé­si tilal­mat meg­szeg­ve oko­zott bal­ese­tet, mely­ben a vét­len sofőr éle­tét vesz­tet­te.

A vád­lott 2017. októ­ber 4-én dél­után kifo­gás­ta­lan látá­si viszo­nyok mel­lett köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val Sal­gó­tar­ján irá­nyá­ból Hat­van irá­nyá­ba. A 21-es számú főúton folyó útfel­újí­tá­si mun­kák miatt a két­irá­nyú for­ga­lom osz­tat­lan pályán, az egyéb­ként osz­tott pályás, két-két for­gal­mi sáv­val ellá­tott úttest­nek csak az egyik olda­lán zaj­lott. A két­irá­nyú for­gal­mat tere­lő­vo­nal válasz­tot­ta el egy­más­tól, ugyan­ak­kor „Előz­ni tilos” és „Sebes­ség­kor­lá­to­zás 60 km/h”, vala­mint „Úton folyó mun­kák” jel­ző­táb­lák vol­tak kihe­lyez­ve.

A vád­lott a jel­ző­táb­la tilal­ma elle­né­re az előt­te 60 km/h sebes­ség­gel hala­dó teher­gép­ko­csi és a hozzá kap­csolt mun­ka­gép elő­zé­sé­be kez­dett. A nő az elő­zés során áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, ahol mint­egy 90 km/h sebes­ség­re gyor­sí­tott, miköz­ben vele szem­ben egy sze­mély­gép­ko­csi haladt, mely­nek veze­tő­je a vád­lott jár­mű­vét ész­lel­ve az útpad­ka és a sza­lag­kor­lát közé kor­má­nyoz­ta gép­ko­csi­ját. A szem­ből érke­ző, kitér­ni szán­dé­ko­zó sér­tet­ti jármű ész­le­lé­se elle­né­re a vád­lott nem féke­zett, tovább foly­tat­ta a közel 12 méter hosszú jár­mű­sze­rel­vény elő­zé­sét, és a gép­ko­csi­ja bal első része össze­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző autó­val.

A sér­tett kocsi­ja meg­pör­dült, a sza­lag­kor­lát­nak csa­pó­dott, a benne ülő vét­len gép­jár­mű­ve­ze­tő pedig a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

Az ügy­ben tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen az ügyész az új bün­te­tő­el­já­rá­si sza­bá­lyok által lehe­tő­vé tett, a bün­te­tés mér­té­ké­re vonat­ko­zó indít­ványt ter­jesz­tett elő arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A joga­i­ra tör­tént figyel­mez­te­té­se­ket köve­tő­en és az ügyé­szi indít­vány isme­re­té­ben a vád­lott a bűnös­sé­gé­re is kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­mást tett, melyet a bíró­ság elfo­ga­dott, majd a vád­lot­tat kihall­gat­ta a bün­te­tés­ki­sza­bá­si körül­mé­nyek­re. Ezután a bíró­ság nyom­ban íté­le­tet is hozott: a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­ben, és ezért őt – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – 2 év 6 hónap fog­ház­bün­te­tés­re, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 5 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás ítél­te.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.