Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előkészítő ülésen ismert be először az idős asszonyt megtámadó rabló

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­sét köve­tő­en a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság íté­le­tet hir­de­tett annak a 22 éves bala­ton­sza­ba­di fér­fi­nak az ügyé­ben, aki 2019 feb­ru­ár­já­ban, Zamár­di­ban csa­var­hú­zót sze­ge­zett egy 94 éves asszony tor­ká­nak azért, hogy a ház­ban lévő érté­ke­ket adja át, de az idős sér­tett kitar­tó ellen­ál­lá­sa és segély­ki­ál­tá­sai miatt végül üres kéz­zel távozott.

A fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolt férfi a nyo­mo­zás során mind­vé­gig tagad­ta az 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az elő­ké­szí­tő ülé­sen az ügyész a vád lénye­gé­nek ismer­te­té­se és a bizo­nyí­té­kok meg­je­lö­lé­se után 7 év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt arra az eset­re, ha a vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri. Az indít­vány elő­ter­jesz­té­sét köve­tő­en az addig taga­dó vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tett, melyet a bíró­ság vég­zé­sé­vel elfo­ga­dott, így az íté­le­tét már az elő­ké­szí­tő ülé­sen - tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül - meghozhatta.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben a külö­nös vissza­eső vád­lot­tat – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – 7 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­le­tet az ügyész, ille­tő­leg a vád­lott és a védő is tudo­má­sul vette, ezért az első fokon jog­erő­re emelkedett.