Főoldal » Archív » Előkészítő ülésen ítélte el a bíróság a börtönből telefonálgató csalókat

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség 2018 novem­be­ré­ben emelt vádat össze­sen 32 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge és 1 rend­be­li kísér­le­te miatt egy 29 éves toldi és egy 45 éves deb­re­ce­ni férfi ellen, akik bör­tön­bün­te­té­sük alatt, tele­fo­non tévesz­tet­tek és káro­sí­tot­tak meg 32 sér­tet­tet ország­szer­te. A bíró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül elő­ké­szí­tő ülé­sen hozott marasz­ta­ló íté­le­tet velük szemben.

A vád­lot­tak a vád­be­li idő­szak­ban, 2017. szep­tem­ber 18. és novem­ber 26. napja között vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket töl­töt­ték a Mária­noszt­rai Fegy­ház és Bör­tön­ben, ahol több­nyi­re azo­nos zár­ká­ban vol­tak elhe­lyez­ve. A vád­lot­tak rend­sze­res haszon­szer­zés cél­já­ból tet­sző­le­ge­sen kivá­lasz­tott embe­re­ket hív­tak fel ország­szer­te, a hívott sze­mé­lye­ket külön­bö­ző ürü­gyek­kel téve­dés­be ejtet­ték annak érde­ké­ben, hogy azok – tud­tu­kon kívül – az elkö­ve­tők által meg­adott hívó­szá­mú SIM kár­tyák egyen­le­gét fel­tölt­sék, meg­nö­vel­jék külön­bö­ző össze­gek­kel. A vád­lot­tak vala­me­lyik mobi­le­te­le­fon szol­gál­ta­tó mun­ka­tár­sá­nak adták ki magu­kat és így a sér­tet­tek bizal­má­ba fér­kőz­ve tud­ták őket téves tájé­koz­ta­tá­sok­kal becsap­ni. Volt olyan sér­tett, aki­től az elő­fi­ze­té­ses szer­ző­dé­sek mig­rán­sok miat­ti ellen­őr­zé­se cél­já­ból kér­ték az uta­sí­tá­sok vég­re­haj­tá­sát, ille­tő­leg olyan is volt, aki­nek azt állí­tot­ták, hogy az EU-s sza­bá­lyok meg­vál­to­zá­sa miatt kell a tele­fon­szá­mo­kat újra­re­giszt­rál­ni. Más sér­tet­tek­nek a SIM kár­tya lejá­ra­ti ide­jé­nek vagy a szer­ző­dés­nek a meg­hosszab­bí­tá­sa, „vonal­vál­tás”, az inter­net gyor­sí­tá­sa, a tele­fon­szám meg­tar­tá­sa, ille­tő­leg a táv­köz­lé­si szol­gál­ta­tó adat­egyez­te­té­se miatt kel­lett a szám­sor­nak tűnő tele­fon­szá­mo­kat sms-ben jóvá­hagy­ni­uk.  A vád­lot­tak a sér­tet­tek­nek egyen­ként 10.000.- és 40.000.-Ft közöt­ti kárt okoz­tak, és a fel­töl­té­sek ellen­ér­ték nél­kü­li meg­szer­zé­sé­vel mind­össze­sen 655.000.-Ft vagyo­ni előny­re tet­tek szert.

A Szeg­hal­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, elő­ké­szí­tő ülé­sen hozott íté­le­tet a tet­tü­ket beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben: a fia­ta­labb vád­lot­tat 28 rend­be­li csa­lás vét­sé­ge miatt 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg tár­sát 4 rend­be­li csa­lás vét­sé­ge és 1 rend­be­li kísér­le­te miatt 60 nap elzá­rás­ra ítél­te, és a vád­lot­tak­nak az oko­zott kárt is meg kell térí­te­ni­ük. Az íté­let az idő­sebb vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban jog­erő­re emelkedett.