Főoldal » Archív » Előre kitervelten, nyereségvágyból ölte meg idős szomszédját - az ügyészség letartóztatását indítványozta

A Fejér Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a 20 éves fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2017. feb­ru­ár 10-én Per­kát­án, a vele egy utcá­ban lakó szom­széd­ja sérel­mé­re ember­ölés bűn­tet­tét követ­te el.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott az esti órák­ban, per­ká­tai tar­tóz­ko­dá­si helyén magá­hoz vett egy kést, és a vele egy utcá­ban lakó 85 éves szom­széd­já­hoz pénz­szer­zé­si szán­dék­kal becsen­ge­tett. Miu­tán senki nem enged­te be, a gya­nú­sí­tott az udvar­ra bemá­szott, majd a kutya­uga­tás­ra kiér­ke­ző sér­tet­tet a kés­sel meg­fe­nye­get­ve, tőle pénzt köve­telt. A sér­tett a ház­ból kihoz­ta a pénz­tár­cá­ját és abból 5.000,- Ft-ot adott a gya­nú­sí­tott­nak, majd ismét távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel. A gya­nú­sí­tott ekkor a kész­pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben a sér­tet­tet a kezé­ben lévő kés­sel egy alka­lom­mal, nagy erő­vel mell­ka­son, szív­tá­jé­kon szúr­ta, majd a pénz­tár­cá­ban lévő összeg­gel a hátsó kert felé elme­ne­kült. Az idős férfi a szú­rást köve­tő­en az élet­tár­sa útján meg­pró­bált orvo­si segít­sé­get kérni, de az udva­ron össze­esett és elhunyt.

A gya­nú­sí­tott az utcá­ban lakó édes­any­já­hoz mene­kült, ott meg­mo­sa­ko­dott, majd az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kést a csa­tor­ná­ba rej­tet­te, ahol a nyo­mo­zó ható­ság azt meg­ta­lál­ta és lefog­lal­ta.

Az elkö­ve­tett cse­lek­ményt a tör­vény 10-től 20 évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni. A jelen­tős tár­gyi súlyú, a tár­sa­da­lom­ra foko­zot­tan veszé­lyes bűn­cse­lek­mény­re figye­lem­mel a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye fenn­áll, vala­mint ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, illet­ve veszé­lyez­tet­né.

A Fejér Megyei Főügyész­ség ezért az előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál, fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt őri­zet­be vett sze­mély elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon elren­del­te a letar­tóz­ta­tást. A dön­tés nem jog­erős.