Főoldal » Hírek » Előzetes kényszergyógykezelés alá került a dévaványai emberölés kísérletének gyanúsítottja - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt az elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét kez­de­mé­nyez­te a Békés Megyei Főügyész­ség annak a 84 éves déva­vá­nyai fér­fi­nak, aki 2021. már­ci­us 18-án élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott szomszédjának.

Az eddi­gi ada­tok sze­rint az idős férfi 2021. már­ci­us 18-án, 10 óra­kor a szom­széd­ját Déva­vá­nyán az utcán - azzal a szán­dék­kal, hogy őt meg­öl­je -, úgy bán­tal­maz­ta, hogy a fekvő hely­zet­ben lévő sér­tet­tet a kezé­ben tar­tott kala­páccsal leg­alább négy­szer fejen ütötte. 

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az idős férfi bün­tet­he­tő­sé­gét kóros elme­ál­la­po­ta kizár­ja, azon­ban tar­ta­ni lehet attól, hogy sza­bad­lá­bon hason­ló, sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, illet­ve a meg­kí­sé­relt bűn­cse­lek­ményt vég­hez­vin­né. Mivel meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy kóros elme­ál­la­po­ta miatt a férfi kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek van helye, ezért a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a főügyész­ség indít­ványt tett az elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elrendelésére.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja leg­fel­jebb 6 hóna­pi idő­tar­tam­ra az elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lést elrendelte.